ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทย จัดทำปฏิทิน ภายใต้แนวคิด "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน"

อัพเดทวันที่ 7 ธ.ค. 2565

     ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงถึง การเติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกับการสร้างเสริมสมดุล ใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าร่วม ที่พร้อมส่งต่อความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

     ธนาคารจึงได้จัดทำปฏิทิน ภายใต้แนวคิด "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน" ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ธนาคารพัฒนา ร่วมสนับสนุน และสอดคล้องกับวันสำคัญในแต่ละเดือน โดยเชื่อมกรอบการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยให้ชุมชน สังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ "เรา" จะเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน