โครงการ CSR

สนับสนุนการเรียนรู้ ต่อยอดการศึกษา เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อัพเดทวันที่7 ธ.ค. 2565

     เยาวชน เป็นพลังสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในอนาคต การมอบทุนการศึกษา ผ่านโครงการ กรุงไทยรักการศึกษา จึงเป็นการสานต่อพลังความรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์

     นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังตระหนักถึงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานชีวิตที่สำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยให้กับเด็กและเยาวชน ธนาคารจึงได้ดำเนินโครงการ การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการออม การมีวินัยและการวางแผนการเงิน โดยลงพื้นที่ให้ความรู้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ด้วยรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหา 4 รู้คู่คุณธรรม คือ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล พร้อมสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร การเสียสละแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างยั่งยืน

     การต่อยอดทางการศึกษา และการมอบความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ตามกรอบแนวทางและเป้าหมายของการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ เพิ่มความรู้ เสริมความสามารถให้เด็กและเยาวชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

     ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงิน ด้วยโครงการกรุงไทยรัก Smart University มุ่งให้ความรู้ทางการเงินกับเยาวชนรับชมคลิปสร้างแรงบันดาลใจ
จากนักเรียน สู่สัตวแพทย์
ในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต


ปฏิทินประจำปี 2566 ทั้งหมด
คลิก