โครงการ CSR

โครงการกรุงไทยรัก Smart University
อัพเดทวันที่25 ส.ค. 2563

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการ กรุงไทยรัก Smart University โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการออม การมีวินัยทางการเงิน รวมถึงการวางแผนการเงินเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่คนรุ่นใหม่

กิจกรรมการเรียนรู้จะเริ่มต้นจากการให้นิสิตนักศึกษาสำรวจตนเอง ค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อจะได้เตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับปัญหาทางการเงินที่มีในแต่ละช่วงวัย รู้จักเครื่องมือทางการเงิน การออมเงินแบบพลังบวก DCA และการวางแผนการเงินที่ดีตัวตนเอง