โอนเงินง่าย ๆ สะดวกสบายกับ PromptPay International - 2

PromptPay International

บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านพร้อมเพย์ รวดเร็ว ปลอดภัย การันตีเรท
ที่กรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

เรทดีกว่าใคร! เอกสิทธิ์พิเศษที่กรุงไทยเท่านั้น

รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเมื่อเลือกโอนจาก Krungthai Travel Card
checkimg

เร็ว/โอนง่าย

 • โอนเงินได้สะดวกรวดเร็วเพียงใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้รับโอน
 • ปลายทางรับเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีทันที
checkimg

ปลอดภัยไร้กังวล

ระบบจะแสดงชื่อผู้รับเงินให้ตรวจสอบก่อนกดยืนยัน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อเงินเข้าบัญชีปลายทางและตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา
checkimg

คุ้มค่า

ค่าธรรมเนียมเพียง 150 บาทต่อรายการ

PromptPay International


อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม
โอนผ่านระบบ Promptpay International
ช่องทาง Krungthai NEXT
150.- บาท / รายการ


โอนออกได้หลากหลายช่องทาง (แหล่งที่มาของเงิน)

การโอนเงินไปสิงคโปร์ผ่าน PromptPay International

 • ผู้โอนเงินต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเปิดใช้บริการ Krungthai Next Mobile Banking Application ของธนาคาร ในการโอนเงินใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับเงินที่ได้ลงทะเบียน PayNow ไว้กับธนาคาร DBS, OCBC, UOB ในสิงคโปร์ไว้แล้วเท่านั้น และสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai Next
 • วงเงินโอนไม่เกิน SGD 1,000 หรือเทียบเท่า 25,000 บาท/ รายการ/ ลูกค้า/ วัน
 • อัตราค่าธรรมเนียม เพียง 150 บาท/ รายการ โดยปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
 • ประเภทบัญชีที่สามารถใช้บริการ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ และ Inter Wallet ประเภทบุคคลธรรมดา
 • เนื่องจากเป็นบริการส่งเงินแบบ real-time เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าการส่งเงินไปยังผู้รับเงินโอนได้อย่างถูกต้อง ผู้โอนเงินสามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้รับเงินโอนก่อนกดยืนยันทำรายการ  และแจ้งเตือนผู้โอนเงินให้ทราบเมื่อเงินเข้าบัญชีปลายทาง  ภายหลังทำรายการเสร็จสิ้นจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนใดๆได้
 • กรณีผู้โอนเงินที่มีสัญชาติไทย จะไม่สามารถโอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศได้       
  *ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนด

การรับเงินโอนจากสิงคโปร์ผ่าน PromptPay International

 • ผู้รับเงินโอนจะต้องเป็นบุคคลที่ผูกพร้อมเพย์กรุงไทยด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้รับเงินโอนเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวให้กับผู้โอนเงินในสิงคโปร์ก็สามารถรอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้
  *ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนด

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะให้บริการสำหรับ PromptPay International ซึ่งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงินไปยังต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทั้ง อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้ฝากในฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก)   การใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดำเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการโอนเงินและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้องในการทำธุรกรรม   

(ข) การใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดำเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้รับเงินโอนและผู้ให้บริการรับเงินโอนในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการรับเงินโอนและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้องในการทำธุรกรรม

ทั้งนี้  ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการจะโอนเงินไปต่างประเทศตามสกุลเงินต่างประเทศตามที่ธนาคารกำหนด และหากจะต้องแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อการโอนไปต่างประเทศดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ธนาคารกำหนด และกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีสัญชาติไทย ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ดำเนินการโอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันและ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารด้วย      

คำถามที่พบบ่อย

บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศให้มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ค่าบริการไม่แพง และปลอดภัย ผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • การส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์: ผู้ส่งเงินสามารถทำรายการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ (Mobile Application) โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินปลายทาง หลังจากที่ผู้ส่งเงินตรวจสอบชื่อผู้รับและยืนยันรายการโอนเงินแล้ว ธนาคารจะส่งคำสั่งการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับที่ธนาคารปลายทางในต่างประเทศ และแจ้งผลการโอนเงินให้ผู้ส่งเงินทราบ
 • การรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์: ธนาคารจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้รับเงินทราบหลังจากที่ได้รับคำสั่งการโอนเงินจากต่างประเทศผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินที่ผูกบัญชีกรุงไทยพร้อมเพย์ โดยผู้รับเงินสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้จากข้อความแจ้งเตือนหรือจากช่องทางแสดงรายการธุรกรรมผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ธนาคารกำหนด

ในปี 2564 นี้สามารถส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ได้ โดยจะขยายประเทศให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ รองรับการใช้บริการจากประชาชนทั่วไป ตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร โดยผู้ส่งเงินโอนระหว่างประเทศต้องใช้แอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์โดยมีข้อจำกัดว่า ผู้โอนเงินที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถโอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศได้ และผู้รับเงินโอนระหว่างประเทศต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

 • ผู้ส่งเงินโอนไปต่างประเทศไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์
 • ผู้รับเงินโอนจากต่างประเทศต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

ในระยะเริ่มต้นนี้ บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์รองรับการส่งและรับเงินโอนสำหรับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโดยมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป

บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay International) คืออะไร

บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศให้มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ค่าบริการไม่แพง และปลอดภัย ผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • การส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์: ผู้ส่งเงินสามารถทำรายการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ (Mobile Application) โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินปลายทาง หลังจากที่ผู้ส่งเงินตรวจสอบชื่อผู้รับและยืนยันรายการโอนเงินแล้ว ธนาคารจะส่งคำสั่งการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับที่ธนาคารปลายทางในต่างประเทศ และแจ้งผลการโอนเงินให้ผู้ส่งเงินทราบ
 • การรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์: ธนาคารจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้รับเงินทราบหลังจากที่ได้รับคำสั่งการโอนเงินจากต่างประเทศผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินที่ผูกบัญชีกรุงไทยพร้อมเพย์ โดยผู้รับเงินสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้จากข้อความแจ้งเตือนหรือจากช่องทางแสดงรายการธุรกรรมผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ธนาคารกำหนด

สามารถส่งและรับเงินโอนไปยังประเทศใดได้บ้าง

ในปี 2564 นี้สามารถส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ได้ โดยจะขยายประเทศให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

ใครสามารถใช้บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ได้บ้าง

บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ รองรับการใช้บริการจากประชาชนทั่วไป ตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร โดยผู้ส่งเงินโอนระหว่างประเทศต้องใช้แอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์โดยมีข้อจำกัดว่า ผู้โอนเงินที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถโอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศได้ และผู้รับเงินโอนระหว่างประเทศต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือไม่

 • ผู้ส่งเงินโอนไปต่างประเทศไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์
 • ผู้รับเงินโอนจากต่างประเทศต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

ประเทศที่บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์รองรับ

ในระยะเริ่มต้นนี้ บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์รองรับการส่งและรับเงินโอนสำหรับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโดยมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป