บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับลงทุนในตราสารต่างประเทศหรือประกันควบการลงทุน

บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับลงทุนในตราสารต่างประเทศหรือประกันควบการลงทุน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สะดวก ง่าย โอนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
checkimg
รับใบเสร็จ และสำเนา MT 103 ทางอีเมลล์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการโอน
checkimg
เช็คสถานะการโอนเงินต่างประเทศได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111

บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับลงทุนในตราสารต่างประเทศหรือประกันควบการลงทุน
ประเภทไม่จำกัดวงเงิน
(เรียกเอกสารทุกจำนวนเงินที่โอน)
วัตถุประสงค์
สำหรับการลงทุนในตราสาร/อนุพันธ์ในต่างประเทศของบุคคลรายย่อย โดยลงทุนผ่านตัวแทน
 1. กองทุนรวม (Private Fund)
 2. บริษัทหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์

Purpose Code : 318123

เอกสารหลักฐานประกอบ


 • หนังสือรับรองของตัวแทนการลงทุน ซึ่งรับรองว่า การซื้อ แลกเปลี่ยน หรือ ถอนเงินต่างประเทศเป็นไปเพื่อการลงทุนหรือทำธุรกรรมผ่านตัวแทนการลงทุน

(กรณีตัวแทนการลงทุน ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแทนผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อย ให้เรียกเอกสารแสดงว่า การซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปเพื่อการลงทุนแทนผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยเพิ่มเติมด้วย)

ประเภทจำกัดวงเงิน
(เรียกเอกสารทุกจำนวนเงินที่โอน)
โอนได้ไม่เกิน USD 5,000,000 หรือเทียบเท่า / ผู้โอน / ปี)
วัตถุประสงค์
สำหรับลงทุนในตราสารต่างประเทศหรือประกันควบการลงทุนของ บุคคลรายย่อย (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน)

* ประเภทตราสารต่างประเทศที่ลงทุนได้ เช่น

 1. หลักทรัพย์/กองทุน/ตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ
 2. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์/Unit Linked/Universal Life
 3. ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital/Private Equity)

Purpose Code: 318213

เข้าบัญชีชื่อตนเองเพื่อการลงทุน
Purpose Code: 318224

เอกสารหลักฐานประกอบ


 • แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค.ของปีนั้นๆ และ
 • หนังสือรับรองไม่เกินวงเงินตามที่ ธปท. กำหนด และ
 • หลักฐานเกี่ยวกับลงทุน (ถ้ามี)


หมายเหตุ : *เรียกเอกสารทุกจำนวนเงินที่โอน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ Krungthai Corporate FX Sales Team โทร. 02-208-4646 หรือ CorporateFXSales@krungthai.com

 • ระยะเวลาในการโอนเงินถึงปลายทางขึ้นอยู่กับ Time zone และเงื่อนไขของธนาคารปลายทาง
 • เอกสารหลักฐานประกอบเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเอกสารหลักฐานประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า