เรื่องเด่น

ลูกค้า Krungthai Travel Card เที่ยวทั่วโลกอย่างมั่นใจ สมัครแพ็คเสริม Ready2Fly หรือซื้อ SIM2Fly รับเน็ตเพิ่ม 1 GB

อัพเดทวันที่ 29 มี.ค. 2567

รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตร Krungthai Travel Visa Card ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

แพ็กเกจ ราคา รับเน็ตเพิ่ม จำนวนสิทธิ์
Ready2Fly Asia & Australia   399 บาท
(ไม่รวม VAT)
7 GB 10 วัน 
1 GB จำกัด 100,000 สิทธิ์
ตลอดโครงการ 
Ready2Fly Global 899 บาท
(ไม่รวม VAT)
7 GB 15 วัน 
1 GB จำกัด 100,000 สิทธิ์
ตลอดโครงการ 

ซิมการ์ด ราคา รับเน็ตโรมมิ่งเพิ่ม จำนวนสิทธิ์
SIM2Fly Asia & Australia  6 GB 10 วัน 399 บาท
(ราคารวม VAT)
1 GB จำกัด 100,000 สิทธิ์
ตลอดโครงการ 
SIM2Fly Global   6 GB 15 วัน 899 บาท
(ราคารวม VAT)
1 GB จำกัด 100,000 สิทธิ์
ตลอดโครงการ 


เงื่อนไขแพ็กเกจ Ready2Fly Asia & Australia 

หลังจากกดสมัครจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการสมัครแพ็กเกจจากทางเอไอเอส

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินที่ได้รับข้อความนี้จากทาง Krungthai CONNEXT Line Official ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านั้น
 • ประเทศที่สามารถใช้งานแพ็กเกจ Ready2Fly Asia & Australia ได้มีดังนี้
  กวม, กัมพูชา, กาตาร์, เกาหลีใต้, คาซัคสถาน, คูเวต, จอร์เจีย, จอร์แดน, จีน (รวมทิเบต), ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, เนปาล, บรูไน, บังกลาเทศ, บาห์เรน, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, ภูฏาน, มองโกเลีย, มาเก๊า, มาเลเซีย, รัฐปาเลสไตน์, ลาว, เวียดนาม, ศรีลังกา, สิงคโปร์
  ออสเตรเลีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิสราเอล, อุซเบกิสถาน, โอมาน, ฮ่องกง
 • สมัครแพ็กเกจ Ready2Fly Asia & Australia ราคา 399 บาท (ไม่รวม VAT) 7 GB 10 วัน ได้โดยกด *545*135*1*Code 8 หลัก # แล้วโทรออก
  • ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจได้ทันที โดยแพ็กเกจจะมีผล และเริ่มนับวันเมื่อมีการใช้งานเน็ตโรมมิ่งในต่างประเทศครั้งแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันสมัครแพ็กเกจ เช่น ลูกค้ากดสมัครแพ็กเกจ Asia & Australia 399 บาท  10 วัน ในวันที่ 1 เม.ย. แต่ลูกค้าเริ่มเชื่อมต่อเน็ตโรมมิ่งที่สิงคโปร์ ในวันที่ 10 เม.ย. เวลา 13.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แพ็กเกจจะเริ่มนับวันใช้งานวันที่ 10 เม.ย. เวลา 13.30 น.  และสิ้นสุดวันที่ 20 เม.ย. เวลา 13.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • การคิดค่าแพ็กเกจที่สมัคร
   • ลูกค้าเอไอเอสระบบรายเดือน: คิดค่าแพ็กเกจในรอบบิลที่มีการเริ่มใช้งานเน็ตโรมมิ่งในต่างประเทศ หากไม่ใช้แพ็กเกจภายใน 60 วัน เอไอเอสจะยกเลิกแพ็กเกจให้อัตโนมัติ โดยไม่คิดค่าแพ็กเกจ
   • ลูกค้าเอไอเอสระบบเติมเงิน: คิดค่าแพ็กเกจทันทีหลังจากกดสมัคร หากไม่ใช้แพ็กเกจภายใน 60 วัน เอไอเอสจะคืนเงินค่าแพ็กเกจให้อัตโนมัติภายใน 15 วันนับจากวันที่แพ็กเกจสิ้นสุด
  • กำหนดสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ 1 สิทธิ์ / 1 เบอร์ ตลอดโครงการ
  • จำกัด 100,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  • ระยะเวลาในการกดรับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 67 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกโครงการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า/บริการตามโครงการนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการดังกล่าว กรณที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อบริษัทฯ เองโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
  • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
  • ศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://m.ais.co.th/R2F

เงื่อนไขแพ็กเกจ Ready2Fly Global

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินที่ได้รับข้อความนี้จากทาง Krungthai CONNEXT Line Official เท่านั้น
 • ประเทศที่สามารถใช้งานแพ็กเกจ Ready2Fly Global ได้ ตามไฟล์แนบ
 • สมัครแพ็กเกจ Ready2Fly Global ราคา 899 บาท (ไม่รวม VAT) 7 GB 15 วัน ได้โดยกด *545*136*1*Code 8 หลัก # แล้วโทรออก

หลังจากกดสมัครจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการสมัครแพ็กเกจจากทางเอไอเอส

 • ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจได้ทันที โดยแพ็กเกจจะมีผล และเริ่มนับวันเมื่อมีการใช้งานเน็ตโรมมิ่งในต่างประเทศครั้งแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันสมัครแพ็กเกจ เช่น ลูกค้ากดสมัครแพ็กเกจ Asia & Australia 399 บาท  10 วัน ในวันที่ 1 เม.ย. แต่ลูกค้าเริ่มเชื่อมต่อเน็ตโรมมิ่งที่สิงคโปร์ ในวันที่ 10 เม.ย. เวลา 13.30 น. (ตามเวลาไทย) ซึ่งแพ็กเกจจะเริ่มนับวันใช้งานวันที่ 10 เม.ย. เวลา 13.30 น. และสิ้นสุดวันที่ 20 เม.ย. เวลา 13.30 น. (ตามเวลาไทย)
 • การคิดค่าแพ็กเกจที่สมัคร
  • ลูกค้าเอไอเอสระบบรายเดือน: คิดค่าแพ็กเกจในรอบบิลที่มีการเริ่มใช้งานเน็ตโรมมิ่งในต่างประเทศ หากไม่ใช้แพ็กเกจภายใน 60 วัน เอไอเอสจะยกเลิกแพ็กเกจให้อัตโนมัติ โดยไม่คิดค่าแพ็กเกจ
  • ลูกค้าเอไอเอสระบบเติมเงิน: คิดค่าแพ็กเกจทันทีหลังจากกดสมัคร หากไม่ใช้แพ็กเกจภายใน 60 วัน เอไอเอสจะคืนเงินค่าแพ็กเกจให้อัตโนมัติภายใน 15 วันนับจากวันที่แพ็กเกจสิ้นสุด
 • กำหนดสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ 1 สิทธิ์ / 1 เบอร์ ตลอดโครงการ
 • จำกัด 100,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
 • ระยะเวลาในการกดรับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 67 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกโครงการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า/บริการตามโครงการนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการดังกล่าว กรณที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อบริษัทฯ เองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://m.ais.co.th/R2F

เงื่อนไข SIM2Fly

 • รับเน็ตโรมมิ่งเพิ่ม 1 GB! (รวมเป็น 7 GB) สำหรับลูกค้าที่ซื้อ SIM2Fly Asia & Australia 6 GB 10 วัน 399 บาท (ราคารวม VAT) และ SIM2Fly Global 6 GB 15 วัน 899 บาท (ราคารวม VAT)  ทางช่องทางเว็บไซต์ AIS online store  และชำระผ่านบัตร Krungthai Travel Card ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • รับเน็ตโรมมมิ่งเพิ่ม 1 GB อัตโนมัติหลังจากเปิดใช้งาน SIM2Fly ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • กำหนดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / 1 SIM ตลอดโครงการ
 • จำกัด 100,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกโครงการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า/บริการตามโครงการนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการดังกล่าว กรณที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อบริษัทฯ เองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://m.ais.co.th/S2F

ดาวน์โหลด

รายชื่อ ประเทศที่สามารถใช้งานแพ็กเกจ Ready2Fly Global ได้
รายชื่อ ประเทศที่สามารถใช้งานแพ็กเกจ Ready2Fly Global ได้  
(0.32 MB) PDF