เรื่องเด่น

ฉลอง 58 ปี ธนาคารกรุงไทย กับเงินฝากประจำพิเศษ HBD ฝากสั้นแค่ 7 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.8%

อัพเดทวันที่ 21 ม.ค. 2567

ฉลอง 58 ปี ธนาคารกรุงไทย
กับเงินฝากประจำพิเศษ HBD ฝากสั้นแค่ 7 เดือน ดอกเบี้ยสูง
อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี*
เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ : 1 ก.พ. 67 – 15 มี.ค. 67 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ

  • เปิดรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย และผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ), นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, สภากาชาดไทย, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ, นิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร) และราชการ(สถานศึกษาของรัฐบาล)
  • เงินฝากประจำพิเศษ HBD เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 15 มี.ค. 67 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) เมื่อครบกำหนดฝากจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ HBD 7 เดือน เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากประจำ 3 เดือนเป็นไปตามประกาศ ณ ขณะนั้น โดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิม และเลขที่บัญชีเดิม
  • กรณีถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับไปแล้วจะหักจากเงินต้น
  • กรณีถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป จะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • ห้ามนำเงินฝากไปค้ำประกันสินเชื่อ หรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อ และห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมาย
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ดาวน์โหลด

Sales Sheet เงินฝากประจำพิเศษ HBD 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.8%
Sales Sheet เงินฝากประจำพิเศษ HBD 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.8%  
(0.21 MB) PDF
Product Catalog เงินฝากประจำพิเศษ HBD 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.8%
Product Catalog เงินฝากประจำพิเศษ HBD 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.8%  
(0.14 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ เงินฝากประจำพิเศษ HBD 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.8%
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ เงินฝากประจำพิเศษ HBD 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.8%  
(0.20 MB) PDF