เรื่องเด่น

5 กองทุน ผลการดำเนินงานเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

อัพเดทวันที่ 3 เม.ย. 2567

5 กองทุน ผลตอบแทนเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลงทุน
PRINCIPAL VNEQ-A
คลิก


กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A

ชื่อกองทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง*

PRINCIPAL VNEQ-A 
+18.01 % +18.67% +9.02% +32.56% +7.08% +8.06%

N/A

+4.75%
ดัชนีชี้วัด
+10.24 % +11.01% -2.75% +1.31% +0.33% +0.08%

N/A

-0.20%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
+13.80 % +14.73% +20.08% +17.95% +21.78% +24.14%

N/A

+20.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
+14.89 % +15.92% +25.14% +21.99% +22.61% +24.88%

N/A

+22.41%


ลงทุน
KT-JPFUND-A
คลิก


กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ชื่อกองทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง*

KT-JPFUND-A
+16.38% +17.04% +20.08% +42.43% +8.75% N/A

N/A

+11.92%
ดัชนีชี้วัด
+16.62% +17.47% +21.25% +35.40% +5.21% N/A

N/A

+11.44%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
+15.63% +16.02% +17.11% +16.07% +17.71% N/A

N/A

+18.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
+14.98% +15.28% +16.46% +16.12% +18.00% N/A

N/A

+18.51%


ลงทุน
SCBSEMI(A)
คลิก


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)

ชื่อกองทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง*

SCBSEMI(A)
+16.15% +29.14% +31.19% +63.74% N/A N/A

N/A

+15.36%
ดัชนีชี้วัด
+18.20% +30.44% +34.56% +69.67% N/A N/A

N/A

+20.59%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
+12.64% +13.90% +17.84% +27.39% N/A N/A

N/A

+31.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
+12.99% +14.27% +17.97% +27.49% N/A N/A

N/A

+31.46%


ลงทุน
ASP-VIET
คลิก


กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ชื่อกองทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง*

ASP-VIET
+15.64% +14.75% +5.00% +29.92% +0.91% +4.19%

N/A

-0.52%
ดัชนีชี้วัด
+16.33% +17.72% +3.31% +24.60% +7.70% +9.82%

N/A

+5.08%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
+13.00% +14.34% +21.34% +18.66% +21.24% +20.49%

N/A

+20.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
+14.58% +14.98% +20.82% +19.17% +22.16% +22.06%

N/A

+23.35%


ลงทุน
KT-VIETNAM-A
คลิก


กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ชื่อกองทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง*

KT-VIETNAM-A
+13.95% +13.94% +1.31% +19.21% N/A N/A

N/A

-4.89%
ดัชนีชี้วัด
+16.17% +17.40% +3.38% +24.51% N/A N/A

N/A

-0.70%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
+14.38% +15.31% +20.46% +18.47% N/A N/A

N/A

+21.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
+14.54% +14.88% +20.42% +18.83% N/A N/A

N/A

+22.27%

ที่มา: Principal, KTAM, SCBAM, ASP ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน | ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน | ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา