เรื่องเด่น

ส่งความมั่งคั่งรับปีใหม่ รับดอกเบี้ยเงินฝากสูง 5.2% ต่อปี

อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 2567

ลูกค้านิติบุคคล ฝากเงินเข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar เดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษ รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อซื้อหรือขาย USD เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ 5 ม.ค. 67 - 30 เม.ย. 67
 • ฝากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ที่ธนาคารกรุงไทย ระยะเวลา 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี
 • รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อซื้อเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 5.2% หรือโอนเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท ได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
ช่องทางรับฝากเข้าบัญชี
 • โอนเงินจากต่างประเทศ (Inward Remittance)
 • โอนเงินจาก FCD ต่างธนาคาร ภายในประเทศ
 • ใช้เงินบาท ซื้อเงิน USD เพื่อนำฝากเข้าบัญชี
 • โอนเงินระหว่างบัญชี
 • ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ
 • Draft/Cheque ต่างประเทศ
ช่องทางลงทะเบียนรับอัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • สาขาเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าเปิดบัญชี
 • Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999
ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 30 เมษายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยลูกค้าต้องทำรายการตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด


ขั้นตอนการฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ สกุล USD ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

 1. ลูกค้าต้องมีบัญชี FCD ประเภทบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD คู่กับบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สกุล USD
 2. ลูกค้าต้องแจ้งลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.2% ต่อปี โดยลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD และ บัญชีออมทรัพย์สกุล USD ทั้ง 2 บัญชีแล้ว กรุณาติดต่อ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 หรือติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าเปิดบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการลงทะเบียนให้ ตามวันและเวลาทำการของธนาคาร
 3. ไม่กำหนดวงเงินและไม่จำกัดวิธีการในการฝาก (เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร)
 4. เมื่อได้รับข้อมูลลงทะเบียนจากสาขา / Krungthai Corporate Contact Center แล้ว ทีม Support Remittance ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ(โทร 02-2084910-4916) จะทำการ Set up Profile ลูกค้า เพื่อพร้อมรับกรณีฝากเงินแบบรับโอนเงิน USD จากต่างประเทศหรือจากต่างธนาคารต่อไป
  • การโอนเงินต่างธนาคารภายในประเทศ และโอนเงินต่างประเทศขาเข้า ต้องระบุ SWIFT Code : KRTHTHBK พร้อมใส่เลขที่บัญชีเงินฝากประจำสกุล USD โดยลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ได้ในวันทำการถัดไป หลังจากวันที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จ ทั้งนี้ “วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
  • เมื่อมีรายการรับโอนเงินดอลลาร์เข้ามายังบัญชีของลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ
  • เมื่อลูกค้ายืนยัน (Confirm) รายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ประเภท 6 เดือน
  • กรณีลูกค้ามีเงินโอนเข้าบัญชีอื่นๆ เช่น มีรายการเงินโอนสั่งเข้าบัญชีออมทรัพย์ แต่ได้แจ้งความจำนงฝากประจำ 6เดือนไว้แล้ว ลูกค้าต้องทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีมายังทีม Support Remittance ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ(เพื่อดำเนินการโอนเข้าบัญชีฝากประจำต่อไป
  • กรณีใช้เงินบาทซื้อ USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD หรือกรณีต้องการขายเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทเมื่อครบกำหนด ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงกับสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD และให้สาขาติดต่อ ทีม Corporate FX sales ที่เบอร์ 02-208-4646 เพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ และดำเนินการรับฝาก-ถอนบัญชีฯต่อไป (ทั้งนี้กรณีลูกค้านิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หากต้องการซื้อ-ขายเงินบาท เป็นสกุล USD ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย)
  • การรับฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศฝากได้ไม่เกินวันละ USD 15,000 หรือเทียบเท่า ต่อผู้ฝากแต่ละราย หรือไม่เกินจำนวนเงินตามที่ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือ ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับจาก Money Changer (นิติบุคคลรับอนุญาต) โดยแสดงหลักฐานที่มาของเงิน
  • ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงว่า เมื่อครบกำหนดการฝากบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ประเภท 6 เดือนแล้ว จะให้โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล USD หรือตามความประสงค์ของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่แจ้งความจำนงใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีเงินฝากประจำสกุล USD 6 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ย ณ ขณะนั้น เช่น 0% ต่อปี

เงื่อนไขและข้อกำหนดรายการส่งเสริมการขาย การรับฝากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี สำหรับลูกค้านิติบุคคลของธนาคารกรุงไทย

 1. สกุลเงินที่ร่วมรายการ : สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เท่านั้น
 2. ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 30 เมษายน 2567
 3. ไม่กำหนดวงเงินและไม่จำกัดวิธีการในการฝาก (เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร)
 4. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 5. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเปิดบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD และบัญชีออมทรัพย์สกุล USD
 6. ลูกค้าจะต้องดำเนินการแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับอัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี ที่สาขาเจ้าของบัญชี หรือ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนด จะถูกปรับ 2% ของอัตราดอกเบี้ย
 9. ค่าธรรมเนียมการฝากและการถอนเงินเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • กรณีฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียม 1% จากยอดที่ฝาก ขั้นต่ำ 500.-บาท
  • กรณีถอนเพื่อรับเป็นธนบัตรต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียม 0.6% จากยอดที่ถอน ขั้นต่ำ 500.-บาท
 10. กรณีใช้เงินบาทซื้อ USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD หรือกรณีต้องการขายเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทเมื่อครบกำหนด ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงกับสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD เพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ และดำเนินการรับฝาก-ถอนบัญชีฯต่อไป (ทั้งนี้กรณีลูกค้านิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หากต้องการซื้อ-ขายเงินบาท เป็นสกุล USD ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 11. กรณีเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ หรือโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) จากต่างธนาคารภายในประเทศ ธนาคารจะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า เพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ประเภท 6 เดือน
 12. เมื่อครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล USD หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งความจำนง หากลูกค้าไม่แจ้งความจำนง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีเงินฝากประจำสกุล USD 6 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ย ณ ขณะนั้น
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 14. เงื่อนไขและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดติดตามจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 15. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 16. ลูกค้าสามารถศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999