เรื่องเด่น

หุ้นกู้ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

อัพเดทวันที่ 7 มิ.ย. 2567

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
ภายใต้กรอบแนวคิด 'CRAFT a life you love' ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก

เสนอขาย หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทอยู่ที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

อายุ 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย 

[4.85 - 5.00]% ต่อปี
อายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[5.25]% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


คาดว่าจะเปิดจองซื้อ

9-11 กรกฏาคม พ.ศ. 2567

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป


จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา  
Money Connect by Krungthai บนแอป Krungthai NEXT

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน