เรื่องเด่น

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567

อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 2567

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ "CK" ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และ หุ้นกู้ "A-" แนวโน้ม “Stable”

โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

หุ้นกู้อายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย 
[3.20% - 3.40%]
ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[3.50% - 3.65%]
ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[3.60% - 3.80%]
ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[3.85% - 4.10%]
ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าเปิดจองซื้อวันที่ 25 - 26 - 29 เมษายน 2567

จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และผ่าน Next Invest เมนู Money Connect by Krungthai ในแอป Krungthai NEXT


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรเป็นแบบ First Come First Serve รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน