เรื่องเด่น

โอนเงิน ASEAN PAYMENT GATEWAY (APG) ไปประเทศเมียนมา ค่าธรรมเนียม 0 บาท

อัพเดทวันที่ 12 มี.ค. 2567

โอนเงิน ASEAN PAYMENT GATEWAY (APG) ไปประเทศเมียนมา ค่าธรรมเนียม 0 บาท ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67


เงื่อนไขการบริการและโปรโมชั่นค่าธรรมเนียม 0 บาท

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องทำธุรกรรมด้วยตนเอง ผ่าน Web Application บนมือถือ โดย
  - เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ https://smartfx.krungthai.com/apg
  (สามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet)
  - เข้าสู่ระบบด้วยการ Scan QR Code
  (สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet)
 • โอนผ่านช่องทาง web application บนมือถือ คิดค่าธรรมเนียมการโอน 0 บาท โอนผ่านช่องทางอื่นๆ (ATMs หรือ สาขา) คิดค่าบริการตามอัตราปกติ (150 บาท/รายการ )
 • ลูกค้าสามารถทำรายการได้สูงสุดไม่เกิน 100,000บาท/รายการ/วัน
 • ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์และบัตร ATM กับธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียนผู้รับเงินปลายทางกับธนาคารก่อน จึงจะทำรายการโอนเงินได้
 • หมายเลขโทรศัพท์ต้องเป็นหมายเลขที่แจ้งไว้กับทางธนาคารเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าติดต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • หากข้อมูลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต้องแจ้งอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนทำการลงทะเบียนใช้บริการ
 • หลังจากลงทะเบียนโอนผ่าน Web Application หรือ Mobile Application จะสามารถทำรายการได้ในวันถัดไป
 • กรณีทำรายการด้วยตนเองผ่าน Web Application ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนด้วยเลขที่หน้าบัตร 16 หลัก Password 6 หลัก และ รหัส OTP ที่ส่งให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ในกรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทางเนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือธนาคารปลายทางปฏิเสธไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าด้วยยอดเงินที่ได้รับคืนภายหลังการหักค่าดาเนินการจากธนาคารปลายทาง
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าวให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา APG ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111