เรื่องเด่น

ฟังเพลงฉ่ำ เพลินทุกอารมณ์ กับแอปพลิเคชัน Plern

อัพเดทวันที่ 27 มี.ค. 2567


บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play และ Krungthai Travel Card เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือน Plern Premium เพียง 29 บาท (จากปกติ 119 บาท) ผ่านเว็บไซต์ www.plern.co/packages/krungthai และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

วิธีการรับสิทธิ์
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.plern.co/packages/krungthai เท่านั้น
 • เลือกจ่ายด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card  หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 0.01 น. – 30 มิถุนายน 2567  เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังนี้
     - ลูกค้าบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท รับส่วนลด 90 บาท เพื่อใช้สำหรับสมัคร Plern Premium
        รายเดือนในราคาเพียง 29 บาท (จากราคาปกติเดือนละ 119 บาท)
 • สงวนสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 ครั้ง/เดือน/ Plern ID ตลอดระยะเวลาส่งสริมการขาย
 • การสมัครสิทธิพิเศษแพ็กเกจ Plern Premium รายเดือนในราคาพิเศษเดือนละ 29 บาท นี้ เมื่อครบระยะเวลา 30 วัน แพ็กเกจดังกล่าวจะไม่ต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ
 • ลูกค้าต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ plern.co/packages/krungthai เท่านั้น และเลือกจ่ายด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card  หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมูลค่าส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสมัครครั้งอื่นได้
 • หากมีการใช้โค้ดส่วนลดแล้ว ลูกค้ายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อด้วยกรณีใดๆ โค้ดส่วนลดดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่าจะเต็มจำนวน หรือบางส่วน และไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถยกเลิก/โอน/เปลี่ยน/คืนเงิน/ทอนเป็นเงินสดได้ หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินอื่นใดได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชดเชย หรือคืนโค้ดส่วนลด หากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้า หรือถูกยกเลิกในทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติ และดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุผิดพลาด หรือความบกพร่องอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคาร และ Plern กำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วและพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card  หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ติดต่อได้ที่ช่องทาง ข้อความเฟซบุ๊ก Plern - เพลิน ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00  – 18.00 น.

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก