ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
การกำกับดูแล
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมีความสำคัญอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของการดำเนินงาน และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ก้าวไกลอย่างมั่นคง
บนรากฐานของความเชื่อมั่น

ธนาคารยึดถือความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร
ประกอบด้วย
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธนาคาร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของธนาคารดำเนินไปตามนโยบาย ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
คณะกรรมการบริหาร
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ รวมถึงกลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ การลงทุน และแผนธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตรวจสอบและติดตามสิ่งที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อของรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนต่างๆ ผลประโยชน์อื่นของธนาคาร รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้กำหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมติดตามและประเมินผล ดูแลให้ธนาคารดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับกำหนด
คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
มีบทบาทในการดูแลและบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ