สร้างสรรค์สังคมที่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน
"มิติสิ่งแวดล้อม"
โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดำเนินการเพื่อดูแลรักษามาอย่างต่อเนื่องและจริงจังเสมอมา ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีขึ้น เพื่อนำวิธีการทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน บริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ
การจัดการด้านพลังงาน
ธนาคารมีการกำหนดใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกอาคารเป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในอาคารต่างๆขององค์กร ซึ่งได้แก่
  • อาคารนานาเหนือ
  • อาคารสุขุมวิท
  • อาคารถนนศรีอยุธยา
  • อาคารสวนมะลิ
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม
  • ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่
Krungthai Think Green+
โครงการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน "Krungthai Think Green+"
มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใช้กิจกรรมแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทั่วประเทศ
โครงการ Booth ATM Energy Saving
โครงการ Booth ATM Energy Saving
มาจากการศึกษากระบวนการระบายความร้อนจากธรรมชาติ เพื่อนำมาทดแทนเครื่องปรับอากาศภายในเครื่อง Booth ATM โดยได้ทำการติดพัดลมระบายอากาศและพัฒนาโครงสร้างของ Booth ATM ให้สามารถระบายอากาศได้ดีขึ้น และเปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซ้น ไปเป็นหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ธนาคารตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน (Climate Change) ซึ่งเป็นปัญหาที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นของโลก แม้ว่าธนาคารจะถือเป็นธุรกิจประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ด้วยสาเหตุดังกล่าว เราจึงรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการวัสดุ
ธนาคารตระหนักถึงการใช้ทรัพยาการสิ้นเปลือง เพราะด้วยลักษณะธุรกิจของธนาคารที่จำเป็นต้องใช้สลิปและสมุดธนาคารจำนวนมากเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางการเงิน และจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานนานกว่า 10 ปี
ธนาคารจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Banking ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี Paperless Organization
ธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี Paperless Organization
ธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี Paperless Organization
“ธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี Paperless Organization เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถดึงดูดลูกค้า”
หนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้งานบน Krungthai NEXT เพื่อรองรับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่จะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดปัญหาในการจัดเก็บสลิปกระดาษประจำวัน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โครงการ Shred 2 Share
เป็นโครงการที่ร่วมมือกับบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) กับพันธมิตรอีกกว่า 64 หน่วยงาน ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเป้าหมายรวบรวมเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำไปย่อยสลาย และนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตกระดาษใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยวิธีประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ลดปริมาณกระดาษ
รวมการดำเนินการใน 7 ปี ธนาคารสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ 412.83 ตัน
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ลดการเกิดก๊าซ CO2
ธนาคารสามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 108.37 ตัน
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ลดการใช้น้ำ
ธนาคารสามารถลดการใช้น้ำ 20,685 ลบ.ม.
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ลดการใช้ถ่านหิน
ธนาคารสามารถลดการใช้ถ่านหิน 45.42 ตัน
การจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการ “กรุงไทย ใช้น้ำอย่างฉลาด” เป็นโครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้น้ำอย่างน้อยร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา ด้วยการติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องน้ำและห้องครัวของอาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท รวมถึงอาคารสาขาด้วย
นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำมากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพื่อไม่ให้น้ำไหลทิ้งโดยไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำเป็นแบบไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น้ำ และปรับแรงดันน้ำสายฉีดชำระให้พอดี และจะนำมาปรับปรุงต่อยอดเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในอนาคต