ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
การมีส่วนร่วม
ธนาคารแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมโดยสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการดำเนินงานมีการดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกภาคส่วน
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในส่วนของพนักงาน ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและหน่วยงานกำกับ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร โดยการดำเนินธุรกิจของธนาคารจะสร้างประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พนักงาน
พนักงาน
ลูกค้า
ลูกค้า
สังคม
สังคม
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า
คู่ค้า
หน่วยงานกำกับ
หน่วยงานกำกับ
ความต้องการของพนักงาน
 • ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการ
 • มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า
 • มีความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • มีโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า
 • ได้รับการยอมรับหรือเห็นคุณค่า
 • มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการทำงาน
แนวทางการปฏิบัติ
 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
 • บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • ให้โอกาสพนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
 • มีการประเมินความมุ่งมั่นและความพึงพอใจของพนักงาน
 • จัดตั้งช่องทางร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ E-mail โดยตรงต่อผู้บริหาร หรือ HR Care และ Hotline
 • จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
 • ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน
 • จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารกับพนักงาน
ความต้องการของลูกค้า
 • รักษาความลับของลูกค้า
 • มีผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมให้เลือกตามความต้องการ
 • ได้รับการบริการที่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ
 • ให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค และเป็นธรรม
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า
 • เปิดโอกาสให้มีการประเมินการให้บริการของพนักงาน เพื่อสำรวจความพึงพอใจ
 • ปรับปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตามที่ได้รับคำแนะนำ
 • รักษาความลับของลูกค้า
ความต้องการของสังคม
 • สร้างสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้น
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มีเครื่องมือในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
แนวทางการปฏิบัติ
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Process) เช่น ประหยัดน้ำไฟ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • ให้บริการ Microfinance และสินเชื่อเพื่อสังคม
 • สร้างมาตรการ CSR after Process เพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญา 4 มิติ คือ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม และการกีฬา ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากกว่า 35 โครงการ/ปี เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ความต้องการของผู้ถือหุ้น
 • ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิบัติ
 • ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรม
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
 • จัดทำแผนความคืบหน้าของแผนงาน ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจผ่านรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ความต้องการของคู่ค้า
 • มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • จ่ายค่าตอบแทนที่ตรงต่อเวลา
 • มีความร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน
แนวทางการปฏิบัติ
 • กำหนดกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ปฏิบัติตามหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการทุจริตเพื่อหาผลประโยชน์
 • เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนแก่คู่ค้า
 • ปฏิเสธการรับของกำนัลสินน้ำใจ การรับเชิญต่างๆ ที่เป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อครหา การถูกจูงใจให้ช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
ความต้องการของหน่วยงานกำกับ
 • มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ระบบธนาคารมีความมั่นคง
 • ระบบงานของธนาคารมีความโปร่งใส
 • มีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานรูปแบบการประเมินธนาคาร การประเมินตนเอง และเกณฑ์การประเมินรางวัลด้านต่างๆ เช่น ก.ล.ต. หรือ SEPA เป็นต้น เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • มีการบริหารจัดการธนาคาร เพื่อผลักดันให้ทัดเทียมกับองค์กรอื่นๆ ในระดับประเทศ จนสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ