กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมการบริหารจัดการใน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing together” ที่มุ่งมั่นดูแลพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนเพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
สามารถแบ่งออกได้เป็น
1. Corporate Governance
2. Codes of conduct/Compliance/Corruption & Bribery
3. Emerging Risk
4. Materiality
5. Customer Relationship Management
6. Supplier Code of Conduct
7. Tax Strategy
8. Innovation
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ด้านสังคม
สามารถแบ่งออกได้เป็น
1. Social Reporting
2. Labor Practice Indicators and Human Rights
3. Human Capital Development
4. Human Resource Management
5. Occupational Safety and Health
6. Community Involvement
7. Stakeholder Engagement
กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถแบ่งออกได้เป็น
1. Environmental Reporting
2. nvironmental Policy/Management System
3. Operational Eco-Efficiency
4. Biodiversity

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ