โครงการ CSR

ส่งเสริมและรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ คุ้งบางกะเจ้า แหล่งออกซิเจนของคนกรุงเทพฯ
อัพเดทวันที่7 ธ.ค. 2565

    "คุ้งบางกะเจ้า" อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน

     ธนาคารจึงเป็น 1 ใน 34 องค์กร ร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว แหล่งออกซิเจนของคนเมือง พัฒนาด้านการศึกษา โดยร่วมให้ความรู้ทางการเงินในกิจกรรมส่งเสริมการออม และส่งเสริมอาชีพ การเข้าถึงบริการทางการเงิน ผ่านการใช้ Digital Payment เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ รักษาสมดุลทางระบบนิเวศ

     การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้านี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้นานาชนิดบนพื้นที่ 11.05 ไร่ ประกอบด้วย กล้วยน้ำว้า, สะเดามัน, ขี้เหล็ก, ตะเคียน, พยอม และประดู่ เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า รักษาสมดุลทางระบบนิเวศ โดยได้นำเอากรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายของเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ชุมชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้ เป้าหมายการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ส่งเสริมให้ตระหนักรู้ เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการตั้งรับปรับตัว ต่อ Climate Change เป้าหมายปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (Life on Land) ด้วยการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ปฏิทินประจำปี 2566 ทั้งหมด
คลิก