โครงการ CSR

สร้างสมดุลทางธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง
อัพเดทวันที่7 ธ.ค. 2565

     ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ธนาคารกรุงไทยจึงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว

     ในพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออก ที่หมู่บ้านคชานุรักษ์บ้านหนองกระทิง และหมู่บ้านคชานุรักษ์บ้านคลองมะหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่ากว่า 400 ตัว กำลังประสบปัญหาแหล่งน้ำและอาหารในธรรมชาติของช้างลดน้อยลง ส่งผลให้ช้างออกจากพื้นที่ป่าเข้ามาในเขตพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตร จึงได้รวมพลังระหว่างเหล่าอาสาสมัครจากธนาคารกรุงไทย VVE Vayu Volunteer กว่า 100 คน กับนักเรียน ชาวบ้านในชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชที่ไม่ใช่อาหารของช้าง ได้แก่ ข่า ตะไคร้ สะเดา ชะอม รวมกว่า 3,000 ต้น ในพื้นที่ชุมชน โดยใช้กุศโลบายในการปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบ เป็นแนวกันชนช้างให้กับแปลงเกษตรชุมชน และปลูกพืชแหล่งอาหารช้างบริเวณป่าธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้ช้างป่าหากินอยู่ในป่า สร้างสมดุลระหว่างคนกับช้างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมไปถึงการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบแบบครบวงจร สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    เป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายยุติความหิวโหย (Zero Hunger) การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ครอบครัวเกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมายการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Climate Change ชุมชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้ และ เป้าหมายปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (Life on Land) ชุมชนมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์

     นอกจากการทำงานของจิตอาสาแล้ว ธนาคารกรุงไทยยังได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯและจัดกิจกรรมปลูกป่ากันชนช้างเพื่อเกษตรชุมชน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย