ข่าว CSR

ธนาคารมุ่งพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PDO เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อัพเดทวันที่4 พ.ย. 2563

PDO

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และรูปแบบการสร้างรายได้ขององค์กรธุรกิจ ธนาคารจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในแนวทางที่ธนาคารนำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ (Performance Driven Organization - PDO) โดยได้ยกระดับการบริหารการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม ด้วยการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (KPIs) ที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้หัวหน้างานได้ Coaching and Feedback และ Review and Tracking ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยยกระดับ Performance และ Potential ของพนักงาน และเชื่อมโยงกับการให้ผลตอบแทน อ้างอิงความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นผูกพันในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง