ข่าว CSR

Waste Management
อัพเดทวันที่16 ต.ค. 2566

ธนาคารกรุงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้เหลือของเสียไปสู่หลุมฝังกลบน้อยลง โดยวางเป้าหมาย “ลดขยะให้เป็นศูนย์” ด้วยการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรแบบครบวงจร จัดวางถังขยะแยกประเภท ติดตั้งตู้ Relife Machine รับขวดพลาสติก เพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใย และเครื่อง Inno Waste เพื่อเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพดี และส่งต่อ เพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ดูแลต้นไม้ คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศได้โดยสมบูรณ์เป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) และเป้าหมายสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

“กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” เปลี่ยนขยะให้เป็นดิน

เดินหน้าสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อนโครงการ Waste Management ตอบโจทย์ Zero Waste