ข่าว CSR

Financial Planning
อัพเดทวันที่18 ต.ค. 2566


ธนาคารกรุงไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินว่า เป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เรื่องการออม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถวางแผน บริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนเกาะปู จ.กระบี่


เป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) เป้าหมายส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) และเป้าหมายเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)
ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง
ชุมชนบ้านคลองมะหาด และบ้านหนองกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา