ข่าว CSR

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
อัพเดทวันที่17 ต.ค. 2566

ธนาคารกรุงไทยส่งเสริมวิสาหกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีอาชีพปลูกมะพร้าว และขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว ธนาคารจึงให้การสนับสนุนเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) และเป้าหมายทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย