โครงการ CSR

การให้ความรู้ทางการเงินกับสังคม (Financial Literacy)
อัพเดทวันที่22 มิ.ย. 2564

       

       ตามที่ธนาคารมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่ประชาชนยังประสบอย่างต่อเนื่อง  การมีทักษะ ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และยังสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจึงได้ดำเนินโครงการกรุงไทยรัก Smart University เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของธนาคารในฐานะเป็นสถาบันการเงิน ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานธนาคาร ตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการออม มีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลที่ดีในภาพรวมต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

       ปี 2563 ธนาคารส่งต่อความรู้ทางการเงินสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปสู่นิสิต นักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินสำหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงิน ในอนาคตของวัยเริ่มต้นทำงานลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเงินให้กับนิสิตและนักศึกษา จำนวน 6 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 1,718 คน โดยมีพนักงานธนาคาร 72 คนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเงินกับนิสิต นักศึกษา 

วันที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
19 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 9.30-12.30 น.
221
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
19 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.30-16.30 น.
118
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00-16.30 น.
276
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
21 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 9.00-12.00 น.
257
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 9.00-12.00 น.
91
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น.
444
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
162
มหาวิทยาลัยพะเยา
16 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
149
รวม 1,718

       นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มลูกค้าของธนาคาร เช่น การลดหย่อนภาษี เครื่องมือช่วยจัดการภาษี รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงินผ่านเว็ปไซต์ของธนาคาร ในหัวข้อคู่คิดการเงิน ซึ่งให้ความรู้ทางการเงินในรูปแบบ Info Graphics เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ ไลฟ์สไตล์ การออม เรื่องบ้าน ประกัน สินเชื่อ วางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ รอบรู้ภาษี และการให้ความรู้ทางการเงินผ่านแฟนเพจ KTB CARE อย่างต่อเนื่อง

โครงการการกรุงไทยรักการศึกษา : สนับสนุนทุนการศึกษากรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

       ธนาคารให้ทุนการศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ที่มีคะแนนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตามที่ธนาคารกำหนด ให้จนจบปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) โรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 50,000.-บาท ต่อปีจนจบปริญญาตรี โดยในปี 2563 ธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 157 ทุน เป็นเงิน 7,850,000 บาท 

การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

       ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 และ ทางมูลนิธิฯ ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 000-0-60128-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

       ธนาคารได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในหลากหลายด้าน อาทิ จิตอาสาการบรรจุถุงยังชีพ การร่วมเป็นจิตอาสาในการ Big cleaning ที่จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ โดยในปีนี้ ธนาคารส่งพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาจำนวนประมาณ 100 คน ร่วมถึงเรื่องการรับบริจาคและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร และมูลนิธิฯได้ดำเนินการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓” ระหว่างวันที่  4 – 8 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร ในรูปแบบงานออนกราวด์ และ งานออนไลน์เสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 ผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com

ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓” ดังนี้

  1. ถวายเงินสมทบทุนฯ จำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
  2. ประชาสัมพันธ์งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
  3. สนับสนุนตู้ ATM
  4. พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563
  5. จัดทำ Standee และ Tent card รับบริจาคติดตั้งภายในงาน