โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนตำบลบ้านแหลม
อัพเดทวันที่16 พ.ย. 2563
บ้านแหลม

ทำไมต้องชุมชนตำบลบ้านแหลม

ชุมชนตำบลบ้านแหลม เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน) ใช้วิถีชีวิตกับสายน้ำ มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.5 ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน มีประเพณีเด่นหนึ่งเดียวในภาคกลางฝั่งตะวันตก คือชักพระเล่นเพลง ตักบาตรกลางน้ำ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ไหว้พระวัดริมแม่น้ำสุพรรณ เที่ยวชมไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง จักสานปลาตะเพียนจากผักตบชวา จิบชาเตยหอมริมแม่น้ำสุพรรณ พายเรือ เยี่ยมชมโฮมสเตย์เรือนไทยหมู่อายุมากกว่าร้อยกว่าปี ได้รับรางวัลกินรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รางวัลการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานอาเซียน โฮมสเตย์เรือนไทยริมน้ำที่ได้มาตรฐานไทย และเรือนำเที่ยวได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คีย์เวิร์ดสำคัญของโครงการ CSR ในครั้งนี้คือ “ความยั่งยืน” จึงจับมือกับชุมชนตำบลบ้านแหลม มอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนตำบลบ้านแหลม” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น


ชุมชนตำบลบ้านแหลม

แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนตำบลบ้านแหลม
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร มีการเปิดบัญชี และ ใช้ QR Code
• จัดทำสมุดบัญชี

ด้านการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

• ทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลชุมขน
• ทำห้องน้ำเพื่อคนพิการ
• ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ชุมชน เพื่อสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ
• เสื้อชูชีพ
• เครื่องขยายเสียงแบบพกพา
• เก้าอี้พลาสติก

ด้านสินค้า
ด้านสินค้า

• จัดทำ Label สินค้าชุมชน

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• ปรับปรุง Visibility
• การขายสินค้าผ่าน E-Commerce
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care

ด้านบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ

• จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเที่ยว
• จัดอบรมให้ความรู้โดย อพท.
• ชุดแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งไร่นาสวนผสมมณฑาทิพย์
• ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและป้ายสัญลักษณ์
• ถังขยะแยกประเภท พร้อมฐานตั้ง
• จัดทำสมุดเยี่ยมชม

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

• แต่งเพลงพื้นบ้าน และสอนร้อง
• ชุดพื้นเมือง
• ชุดการแสดงเด็ก
• เครื่องดนตรีไทย
• กระจาดหาบพร้อมไม้คานหงส์
• ชุดจานชาม
• ดาบธูปหอมพรหมเศรษฐี
• กระบอกธูป
• กระทะทองเหลือง