โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชน #กรุงไทยรักบางกะเจ้า
อัพเดทวันที่9 ต.ค. 2562

                                                       

      ธนาคารเป็น 1 ใน 34 องค์กร ที่ได้เข้าร่วมโครงการ OUR Khung Bangkachao เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า บางกอบัว บางน้ำผึ้ง บางยอ ทรงคนอง และบางกระสอบ โดยธนาคารเป็นหนึ่งในคณะทำงาน 3 ด้าน ได้แก่

  1. คณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว
  2. คณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม
  3. คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ

                                                        

                                                        

      สำหรับด้านการศึกษา ธนาคารดูแล 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าเกด โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนวัดบางกระสอบ โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โดยมุ่งให้ความรู้ทางการเงินในกิจกรรมส่งเสริมการออม รวมไปถึงความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ครบถ้วน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ และสนับสนุนความจำเป็นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีในภาพรวมและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

                                                       

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คุณวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วย บนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านำร่องพื้นที่ 2.4 ไร่ จากพื้นที่รับผิดชอบ 11.05 ไร่  ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน โดยใช้รูปแบบสานพลังความร่วมมือระหว่าง ธนาคาร ชาวบ้านและโรงเรียน ในพื้นที่ภายใต้แนวคิดกรุงไทยรักชุมชน

                                                      

กรุงไทยรักชุมชน #กรุงไทยรักบางกะเจ้า