โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในกลุ่มข้าราชการ ด้วยสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน โดยการรวมหนี้ (Debt Consolidation) สินเชื่อรายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน จากทั้งภายในธนาคารกรุงไทยและจากสถาบันการเงินอื่นๆ ให้มารวมไว้ที่ธนาคารกรุงไทยที่เดียว เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ โดยรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอดอายุสัญญา เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการที่มีวงเงินฉุกเฉินและหน่วยงานมีบันทึกข้อตกลง MOU กับธนาคาร ให้มีเงินคงเหลือเพียงพอในการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ต่อเดือน โดยมี 2 มาตรการ ดังนี้


จุดเด่นของโครงการ

ดอกเบี้ยต่ำ
ผ่อนต่อเดือนน้อยลง

ขยายอายุผู้กู้
ให้ผ่อนชำระ ได้ถึงอายุ 80 ปี

มีเงินเหลือใช้เพียงพอในชีวิตประจำวัน

มาตรการที่ 1
สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 
สินเชื่อบ้าน
พร้อม (Top Up)*
ดอกเบี้ยคงที่
3.50% ต่อปี
(3 ปีแรก)

 หลังจากนั้นดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา**
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
พร้อม (Top Up)*

ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน

*สินเชื่อบ้าน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีรีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อรายเดิม + กู้เพิ่ม | สินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบปลอดภาระ
**อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน

 มาตรการที่ 2
สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  
สินเชื่อรวมหนี้
แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ดอกเบี้ยคงที่ 
6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
(สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน)

ตัวอย่างรวมหนี้เพื่อลดภาระ

 


รวมภาระหนี้เดิมต่อเดือน = 22,900 บาท*

รวมหนี้กับกรุงไทย

จ่ายต่อเดือนแค่ 10,500 บาท**  หมายเหตุ: สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.34% ต่อปี | สินเชื่อ Top up อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.33% ต่อปี | สินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.75% ต่อปี | ผลการคำนวณเป็นเพียงประมาณการในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอเท่านั้น ซึ่งการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่างวด และเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติสำหรับลูกค้าแต่ละรายของธนาคาร และธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าแต่ละรายทราบ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*คำนวณจากภาระหนี้ปัจจุบัน สินเชื่อบ้านวงเงิน 1,300,000 บาท ผ่อนระยะเวลา 30 ปี ดอกเบี้ย 6% ต่อปี โดยมียอดหนี้คงเหลือ 1,000,000 บาท | ค่าบัตรเครดิต ดอกเบี้ย 16% ต่อปี สมมติฐานภาระหนี้คงค้าง 100,000 บาท/เดือน เท่ากันทุกเดือน โดยผ่อนชำระขั้นต่ำ 8%

**คำนวณจากระยะเวลาการผ่อน 20 ปี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เงินต้น 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คำนวณเป็นยอดผ่อน 6,500 บาท/เดือน จำนวนดอกเบี้ยทั้งสัญญาประมาณการที่ 463,277.88 บาท พร้อมการขอวงเงินกู้เพิ่ม (Top up) วงเงิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คำนวณเป็นยอดผ่อน 2,000 บาท/เดือน จำนวนดอกเบี้ยทั้งสัญญาประมาณการที่ 132,486.22 บาท และสินเชื่อบุคคล คำนวณจากระยะเวลาการผ่อน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คำนวณเป็นยอดผ่อน 2,000 บาท/เดือน จำนวนดอกเบี้ยทั้งสัญญาประมาณการที่ 17,749.81 บาท รวมยอดผ่อน 10,500 บาท/เดือน

 กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง

ภาระหนี้ปัจจุบัน*
สินเชื่อ ยอดเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ ผ่อนเดือนละ (บาท)
สินเชื่อกรุงไทย วงเงินฉุกเฉิน 100,000 13% ต่อปี ปีต่อปี 1,100
สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น
(วงเงิน 1.3 ลบ.)
1,000,000 6% ต่อปี 30 ปี 7,800
ค่าบัตรเครดิต
จากสถาบันการเงินอื่น
100,000 16% ต่อปี ปีต่อปี 8,200
สินเชื่อบุคคล
จากสถาบันการเงินอื่น
200,000 24% ต่อปี 5 ปี 5,800


ยอดผ่อนรวม 22,900 บาท/เดือน

รวมหนี้กับกรุงไทย

 กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
พร้อมการขอวงเงินกู้เพิ่ม (Top up)**
สินเชื่อ ยอดเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ ผ่อนเดือนละ (บาท)
สินเชื่อบ้าน 1,000,000 บาท 3.50% ต่อปี (3 ปีแรก)
หลังจากนั้น 4.75% ตลอดอายุสัญญา
20 ปี 6,500
สินเชื่อ Top Up 300,000 บาท 20 ปี 2,000
สินเชื่อบุคคล 100,000 บาท 6.75% ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา
5 ปี 2,000


ยอดผ่อนรวม 10,500 บาท/เดือน 


ค่างวดลดลง
มีเงินเดือนเหลือใช้มากขึ้น

12,400 บาท/เดือน


  • มาตรการที่ 1,2 ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี สำหรับลูกค้าข้าราชการที่อยู่ในอายุราชการ มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีสินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉิน และมีรายได้สุทธิต่อเดือนหลังจากหักภาระหนี้แล้วคงเหลือ น้อยกว่า 30% ของรายได้ต่อเดือน โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร 
  • เป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  • ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำทุกประเภทสินเชื่อ
  • วัตถุประสงค์เพื่อรวมหนี้และปิดชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉิน โดยข้าราชการต้องปิดภาระหนี้ตามวงเงินสินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉิน  และ/หรือสินเชื่ออเนกประสงค์อื่นๆของธนาคารกรุงไทย รวมถึงปิดภาระหนี้ตามวงเงินสินเชื่ออื่นที่มีกับสถาบันการเงินอื่นทั้งหมด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลดภาระหนี้อย่างยั่งยืน
  • สำหรับสินเชื่อรวมหนี้ทั้งแบบไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จะต้องเป็นข้าราชการที่ในอนาคตจะมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด จากกรมบัญชีกลางเมื่อเกษียณอายุ และมีสิทธิจะได้รับบำนาญรายเดือนหลังเกษียณอายุ
  • กรณีสินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน เมื่อข้าราชการได้รับสิทธิในบำเหน็จตกทอด ต้องยินยอมทำความตกลงให้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงินตามภาระหนี้ที่เหลืออยู่
  • ยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67
  • เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

    

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ขอคำแนะนำการแก้หนี้อย่างยั่งยืนที่

 สาขาธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

 Krungthai Contact Center

02 111 1111 กด 99