ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
SME อุ่นใจนานขึ้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ และทรัพย์สินในสถานประกอบการ จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติ
checkimg
ให้ความคุ้มครองกรณีการถูกโจรกรรมเงินทั้งในสถานที่ประกอบการ และขณะขนส่งเงินนอกถานที่
checkimg
คุ้มครองการสูญเสียรายได้ สูงสุด 30 วัน
ในกรณีที่สถานประกอบการได้รับความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
ทุนประกันภัยสำหรับสถานประกอบการ
500,000 -10,000,000 10,000,001 -20,000,000 20,000,001 -50,000,000
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย: สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา / ทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักร และสต๊อกสินค้า
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 1. การประกันอัคคีภัย
1.1 คุ้มครองสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
100% ของทุนประกันภัย
1.2 ขยายความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจราจลและการนัดหยุดงาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
10% ของทุนประกันภัย 20% ของทุนประกันภัย 30% ของทุนประกันภัย
1.3 ขยายความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ รวมทั้งภัยจากลูกเห็บ
100% ของทุนประกันภัย
1.4 ขยายความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม
10% ของทุนประกันภัย 20% ของทุนประกันภัย 30% ของทุนประกันภัย
1.5 ขยายความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากอัคคีภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า อันเกิดจากการทำงานเกินพิกัด แรงดันเกินกำหนด การลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนขึ้นในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จากสาเหตุใดๆ ก็ตาม (รวมฟ้าผ่า) ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
50,000 100,000 200,000
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 2. การประกันภัยเงินชดเชยการสูญเสียรายได้
การสูญเสียรายได้ต่อวัน สูงสุด 30 วัน หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายภายใต้ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 1.การประกันอัคคีภัย อันเป็นผลทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สถานที่เอาประกันภัยในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
วันละ 3,000 วันละ 4,000 วันละ 5,000
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงิน
3.1 ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
50,000 100,000 200,000
3.2 ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย นอกเวลาทำงาน อันเกิดจากการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
50,000 100,000 200,000
3.3 ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
25,000 50,000 100,000
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 4 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
500,000 1,000,000 2,000,000
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 5 การประกันภัยกระจก
ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่กระจกที่ติดตั้งถาวร เป็นส่วนหนึ่งของตัวโครงสร้างอาคาร อันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ จนทำให้กระจกแตกเสียหายจนใช้การไม่ได้ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
50,000 100,000 300,000
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 6 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (ผู้ขอเอาประกัน 1 ราย ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย)
500,000 1,000,000 2,000,000
ข้อตกลงความคุ้มครองที่ 7 การประกันภัยการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)
ขยายความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
100,000 200,000 300,000

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย และประเภทธุรกิจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 500,000 บาท และจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 50,000,000 บาท
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นขอเอาประกันภัยกับบมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้เพียง 1 กรมธรรม์ประกันภัย ต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัยเท่านั้น
 4. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีต, เหล็ก, เมทัลชีท / กระเบื้อง เท่านั้น)
 5. ไม่รับประกันภัยสำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนแออัดคลองเตย เป็นต้น
 6. ไม่รับประกันสำหรับร้านค้าที่ภายในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า / ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ / ร้านจำหน่ายพลุ ปุ๋ยยูเรีย และวัตถุไวไฟทุกชนิด / ร้านจำหน่ายผ้าม้วน ผ้าโหล หรือสต๊อกผ้าจำนวนมาก
 7. ไม่รับประกันสต๊อกสินค้าเกี่ยวกับวัตถุโบราณและของสะสม / สินค้ามือสอง / สินค้าประเภท ทอง จิวเวอร์รี่ เพชร พลอย อัญมณี / สินค้าเกษตร และธัญพืชประเภทเทกอง / สินค้ามีชีวิต / สต๊อกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ / สต๊อกเหล้า ไวน์ 

ข้อควรรู้

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548