ประกันชีวิตออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
สมาร์ท เซฟเวอร์ 15/5 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตออมทรัพย์ เพื่อลดหย่อนภาษีและสร้างหลักประกันให้อนาคต
จ่ายสั้นคุ้มครองนาน (ผลิตภัณฑ์นี้ จำหน่ายบนแอปฯ Krungthai NEXT เท่านั้น)
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ค่าเบี้ยประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นจ่ายเบี้ยประกันภัย 5 ปี ความคุ้มครอง 15 ปี
มีเงินคืนระหว่างสัญญาครบกำหนดรับเงินก้อน
checkimg
ผลประโยชน์สูงสุดรวมตลอดสัญญา 587.5% ของทุนประกันภัย
checkimg
รับเงินคืนเยอะ ครบกำหนดรับเงินก้อนโต 540% ของทุนประกันภัย
• รับเงินระหว่างสัญญา 3.5% ของทุนประกันตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5-9 และรับจ่ายคืน 6% ของทุนประกันตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10-14
checkimg
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
checkimg
เบี้ยประกันภัยนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

จุดเด่นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ 15/5 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)
ข้อตกลงความคุ้มครอง
สมาร์ท เซฟเวอร์ 15/5 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)
อายุรับประกัน
20 - 60 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
15 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อกรมธรรม์
20,000 บาท - 300,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์

และเมื่อนับรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยที่ใช้ใบคำขอเอาประกันชีวิตชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ (Guarantee Issue Offer (GIO)สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย
1,000 บาทต่อจำนวนเอาประกันภัย 1,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 – 9 : 3.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 – 14 : 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2) กรณีการเสียชีวิต
ปีที่ 1 : ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
ปีที่ 2 : ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 202% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
ปีที่ 3 : ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
ปีที่ 4 : ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
ปีที่ 5-15 : ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
* หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
3) กรณีครบกำหนดสัญญา
ผลประโยชน์ถือครองกรมธรรม์ครบสัญญา 540% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
 • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
 • โดยหากมีการใช้สิทธิแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU) ผลประโยชน์การจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดลงและผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
 • พิจาณารับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารทางการเงินเฉพาะราย
 • บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มอาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทรับประกันภัยได้เท่านั้น บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัยภายหลังจากกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ
 • ไม่สามารถเลือกฝากผลประโยชน์เงินจ่ายคืนไว้กับบมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ได้
 • ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ และไม่สามารถชำระด้วยการตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ (CCPA)
 • ไม่สามารถแนบกับสัญญาเพิ่มเติมได้
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์