ประกันชีวิต Life Super Save 14/5 Plus

ประกันชีวิต Life Super Save 14/5 Plus

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครอง 14 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

ผลประโยชน์รับเงินจ่ายคืน ตั้งแต่ปีแรกกรมธรรม์ ถึงครบกำหนดสัญญา

checkimg

สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ*

checkimg

มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก

checkimg

เบี้ยประกันภัยของ สัญญาหลักนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 ต่อปี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ประกันชีวิต Life Super Save 14/5 Plus

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันภัย

 กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ Life Super Save 14/5 Plus
ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี
ระยะเวลา
ชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี
จำนวนเงิน
เอาประกันภัยขั้นต่ำ

สัญญาหลัก Life Super Save 14/5 : 50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมแบบ ADB* Life Super Save 14/5 : 250,000 บาท (5 เท่าของสัญญาหลัก) 

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ต่อกรมธรรม์ / ต่อผู้เอาประกันภัย
(ตามอายุและอาชีพของผู้ทำประกันภัย)


ขั้นอาชีพ
(ตามหมายเหตุ 2)***

อายุที่ทำประกันภัย
สัญญาหลัก  
Life Super Save 14/5
สัญญาเพิ่มเติมแบบ ADB*
1 และ 2 
1 เดือน – 19 ปี
2 ล้านบาท 10 ล้านบาท
20 – 54 ปี 4 ล้านบาท 20 ล้านบาท
55 – 70 ปี 2 ล้านบาท 10 ล้านบาท
3 1 เดือน – 70 ปี 2 ล้านบาท 10 ล้านบาท
4 ไม่รับประกัน

หมายเหตุ 1*
 • นับรวมกับสัญญาเพิ่มเติม ADB* (Accidental Death Benefit) คือ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับ เนื่องจากมรณกรรมโดยอุบัติเหตุ ที่รับประกันแบบ GIO**(แบบประกันประเภท Guaranteed Insurability Option (GIO) = ประกันแบบไม่ตรวจสุขภาพ)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาหลัก ที่รับประกันแบบ GIO** รวมกันจะต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ 2 ***
 • อาชีพขั้น 1 ส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
  ข้าราชการ เป็นต้น
 • อาชีพขั้น 2 ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน หรือปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา หริอ  เช่น ตัวแทน/นายหน้า วิศวกร ช่างไม้ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น
 • อาชีพขั้น 3 ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านการผลิต การขนส่ง พนักงานขาย นักแสดง มัคคุเทศก์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น
 • อาชีพขั้น 4  อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน เป็นต้น
ลักษณะ
ของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
1) ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 5  : 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 – 10  : 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 – 13  : 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
2) กรณีเสียชีวิต 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต / เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

ปีกรมธรรม์ที่ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
1
101%*
รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 500%**
(กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องรักษาตัวต่อเนื่อง
ในฐานะผู้ป่วยในของสถานพยาบาล
และเหตุเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น)
2 202%*
3 315%*
4 420%*
5 - 14 525%*
หมายเหตุ * ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
   ** ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลักปีกรมธรรม์ที่ 1
3) กรณีครบกำหนดสัญญา 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและอื่นๆ
สิทธิ
การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ จะไม่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

การชำระเบี้ย
ประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายปีเท่านั้น ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ช่องทางสาขาของธนาคาร ด้วย เงินสด
 • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ทั้งปีแรกและปีต่ออายุและช่องทาง Quick Pay
 • สามารถชำระด้วยการตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ (CCPA)


 ข้อควรทราบ

 1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 2. รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์