ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Life Save Plus 15/5

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Life Save Plus 15/5

วางแผนการเงินแบบง่าย ๆ ให้คุณใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วางแผนการออมได้ง่าย
ด้วยระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองยาวถึง 15 ปี
checkimg
สุขใจ
รับเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 5 จนครบกำหนดสัญญา
checkimg
สมัครง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Life Save Plus 15/5
รายละเอียด Life Save Plus 15/5
อายุรับประกัน
1 เดือน -70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
15 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปีเท่านั้น
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเอาประกันภัย 1,000 บาท
1,000 บาท
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 – 9 : 2.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 – 14 : 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2) กรณีการเสียชีวิต
ปีที่ 1 : 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (SA) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (CV)
ปีที่ 2 : 202% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (SA) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (CV)
ปีที่ 3 : 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (SA) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (CV)
ปีที่ 4 : 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (SA) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (CV)
ปีที่ 5-10 : 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (SA) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (CV) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
3) กรณีครบกำหนดสัญญา
530% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
  • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
  • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
  • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
พิจารณารับประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรรู้

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์