ประกันชีวิตควบการลงทุน iInvest

ประกันชีวิตควบการลงทุน iInvest

สะสม ปกป้อง ส่งต่อความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ให้ความคุ้มครองชีวิตจากการเสียชีวิตทุกกรณี
110% ของเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งแรก หรือ 110% ของ มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
checkimg
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง
ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่ได้คัดสรรโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทำให้มั่นใจได้ว่าเงินที่ได้นำไปลงทุนจะได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน
checkimg
ลงทุนง่ายด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
และสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

ประกันชีวิตควบการลงทุน iInvest
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข


ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไออินเวสท์ ( iInvest)
ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย
ครั้งเดียว
อายุรับประกันภัย
1 เดือน – 75 ปี
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • ขั้นต่ำ: 100,000 บาท
 • ขั้นสูง: 200 ล้านบาท สำหรับอายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • 100 ล้านบาท สำหรับอายุ 66 – 75 ปี
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
 • ขั้นต่ำ: 5,000 บาทต่อครั้ง เพิ่มเติมได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
 • ขั้นสูง: ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวต่อปีกรมธรรม์ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อกรมธรรม์
จำนวนเงินเอาประกันภัย
100% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัย มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
(Maturity Benefit)
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ วันที่ครบสัญญากรมธรรม์
ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัย เสียชีวิตทุกกรณี
(Death Benefit)
 1. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงิน 110% ของเงินเบี้ยประกันภัยที่ ชำระครั้งเดียว หักด้วยมูลค่าเงินที่ทำการถอน หรือ
 2. 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ หลังหักจำนวนเงินทั้งหมดที่ ถอนออกจากกรมธรรม์ (Partial Withdrawal) (ถ้ามี) (ขึ้นอยู่ว่าเงิน ส่วนไหนมากกว่า)
ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย
(Premium Charge)
ค่าธรรมเนียมซึ่งถูกหักออกจากเบี้ยประกันภัยหลักในส่วนการลงทุนที่บริษัทได้รับชำระ อัตราร้อยละ 0.75 ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
(Top-Up Premium Charge)
ค่าธรรมเนียมซึ่งถูกหักออกจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษทุกครั้งที่บริษัทได้รับชำระ อัตราร้อยละ 0.75 ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ค่าธรรมเนียมสำหรับการรักษากรมธรรม์
(Administration Fee)
หักค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเป็นรายเดือนโดยจะเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารต่อปี หารด้วยสิบสอง โดยจะทำการหักจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ตามสัดส่วนของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
ค่าประกันภัย (Cost of Insurance)
อ้างอิงอัตรามรณะ 2560
ค่าการประกันภัยจะถูกหักจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับหลังจากนั้นจะหักเป็นรายเดือนทุก ๆเดือน โดยจะขายหน่วย ลงทุน ณ ราคาขาย ตามสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุน ณ วันที่มีการหักค่าการประกันภัยนั้น
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์/การเวนคืนกรมธรรม์ (Partial Withdrawal Charge/Surrender Charge)
  หักค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินจากกรมธรรม์หรือการเวนคืนกรมธรรม์ ดังนี้
 • กรมธรรม์ปีที่ 1: 5% ของจำนวนมูลค่าเงินที่ถอน
 • กรมธรรม์ปีที่ 2: 3% ของจำนวนมูลค่าเงินที่ถอน
 • กรมธรรม์ปีที่ 3: 2% ของจำนวนมูลค่าเงินที่ถอน
 • กรมธรรม์ปีที่ 4: 1% ของจำนวนมูลค่าเงินที่ถอน
 • กรมธรรม์ปีที่ 5 เป็นต้นไป: ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Charge)
ไม่มีค่าธรรมเนียม 5 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ หลังจากนั้นมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 150 บาท ต่อครั้ง และมูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนต่อกองทุน คือ 1,000 บาท
รับ Bonus สำหรับการถือกรมธรรม์
(Loyalty Bonus)
0.25% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ในสิ้นปีที่ 5-10 และ 0.50% ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป โดยคิดจากมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน
หน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก
กองทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ที่บริหารจัดการตามเงื่อนไข และการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อควรรู้
 • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์