Life Insurance

Smart Saver 15/5 (Non-Participating)
Smart Saver 15/5 (Non-Participating)
Easy to apply via Krungthai Next
Life Retire 5
Life Retire 5
Let you plan happiness together with the word "retirement".
iLink (Unit Linked)
iLink (Unit Linked)
When investment linked life insurance not only focus investment itself
LifePlus Saver
LifePlus Saver
Fixed premium, receive cash drop since 4th year and lump sum benefit at maturity

Choose the insurance that you want

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิตจำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่?

ไม่จำเป็น ในกรณีที่ลูกค้ามีสุขภาพ, อายุ, อาชีพ, และวงเงินประกันในเกณฑ์ปกติ สามารถสมัครผ่านตัวแทนประกันที่มีใบอนุญาตขายประกันแบบไม่ตรวจสุขภาพได้ แต่ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว) ตามความเป็นจริง มิฉะนั้นสัญญาประกันชีวิตอาจถูกยกเลิกในภายหลังได้

ทำไมต้องตรวจสุขภาพหรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ?

ปัญหาสุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วยมีผลต่ออัตรามรณะที่สูงขึ้นกว่าปกติเมื่อเทียบกับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ การตรวจสุขภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงจะทำให้บริษัทประเมินความเสี่ยงของข้อมูลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม