กรุงไทย สินมั่นคง (12PL)

กรุงไทย สินมั่นคง (12PL)

มั่นใจกับอนาคตที่มั่นคง ปกป้องและคุ้มครองครอบครัว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบายใจ
กับความคุ้มครองที่ยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี
checkimg
คุ้มค่า
ชำระเบี้ยประกันภัยสั้น เพียง 12 ปี
checkimg
รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 115%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีที่อายุครบ 85 ปี

กรุงไทย สินมั่นคง (12PL)
ข้อตกลงความคุ้มครอง

สัญญาหลักคุ้มครองชีวิต 12PL
อายุรับประกัน
1 เดือน – 60 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
12 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) กรณีการเสียชีวิต
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2) กรณีครบกำหนดสัญญา
115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3) ผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญา

สิ้นปีที่

เงินคืน
% ของ SA

1

-

2

0.25%

3

0.30%

4

0.35%

5

0.40%

6

0.45%

7

0.50%

8

0.55%

9

0.60%

10

0.65%

11

0.70%

12

0.475%

13

0.80%

14

0.85%

15

0.90%

16

0.95%

17

1.00%

4) เงินปันผล
มีโอกาสได้รับเงินปันผลพร้อมกับเงินคืนระหว่างสัญญาขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
  • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
  • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period)
  • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
  • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรทราบรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์