ประกันออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5

Life Super Save 14/5

ออมง่ายกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5
ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองยาวถึง 14 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ประกันสะสมทรัพย์รับเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึงครบกำหนดสัญญา รวมผลประโยชน์สูงสุด 608% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ปีที่ 1 สูงสุด 10%
checkimg
เบี้ยประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
checkimg
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
checkimg
ซื้อประกันชีวิตออมทรัพย์ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai NEXT Mobile Application

ประกันชีวิตออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5

รายละเอียดความคุ้มครอง และอัตราค่าเบี้ยประกันแบบสะสมทรัพย์ Life Super Save

รายละเอียด ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5
อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
14 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
20,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
อัตราเบี้ยประกันภัย
1,000 บาทต่อจำนวนเอาประกันภัย 1,000 บาทต่อปี
การรับชำระเบี้ยประกันภัย
 • สามารถชำระเบี้ยประกันออมทรัพย์ ด้วยบัตรเครดิตได้ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ รวมทั้งชำระด้วยการตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ และชำระด้วยเงินสด/หักบัญชีเงินฝาก
 • Krungthai Next สามารถชำระเบี้ยประกันออมทรัพย์ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 5 : 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 – 10 : 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 – 13 : 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2) กรณีการเสียชีวิต
ปีที่ 1 : 101% 
ปีที่ 2 - 10 : 202%
ปีที่ 3 : 315%*
ปีที่ 4  : 420%*
ปีที่ 5 – 14 : 525%*
หมายเหตุ : *ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (SA) หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (CV) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
3) กรณีครบกำหนดสัญญา
ครบสัญญารับเงินก้อน 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
 • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
 • พิจารณารับประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารทางการเงินเป็นรายๆไป
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนแปลงทุนประกันภัยภายหลังจากกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
ไม่สามารถแนบกับสัญญาเพิ่มเติมใด ๆ ได้
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์      ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์