ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2563  
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2563  
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2563  
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรกฎาคม 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรกฎาคม 2563  
(0.24 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2563  
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2563  
(0.24 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2563  
(0.24 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2563  
(0.24 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2563
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2563  
(0.15 MB) PDF