ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2565  
(0.08 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรกฎาคม 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรกฎาคม 2565  
(0.08 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2565  
(0.08 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2565  
(0.08 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2565  
(0.08 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2565  
(0.08 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2565  
(0.08 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2565
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2565  
(0.23 MB) PDF