ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2564
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2564  
(0.23 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2564
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2564  
(0.23 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2564
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2564  
(0.23 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2564
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2564  
(0.23 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2564
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2564  
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2564
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2564  
(0.15 MB) PDF