ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2019)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2019)  
(0.72 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2019)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2019)  
(0.58 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2019)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2019)  
(0.29 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2019)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2019)  
(0.20 MB) PDF