ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2022)  
(0.54 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2022)  
(0.60 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2022)  
(0.56 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2022)  
(0.46 MB) PDF