ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2020)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2020)  
(0.71 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2020)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2020)  
(0.58 MB) PDF