ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - ธันวาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - ธันวาคม  
(0.55 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - พฤศจิกายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - พฤศจิกายน  
(0.58 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - ตุลาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - ตุลาคม  
(0.45 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - กันยายน  
(0.57 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - สิงหาคม  
(0.08 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - กรกฎาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - กรกฎาคม  
(0.07 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - มิถุนายน  
(0.07 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - พฤษภาคม  
(0.08 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - เมษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2565 - เมษายน  
(0.07 MB) PDF