ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - ตุลาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - ตุลาคม  
(0.08 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - กันยายน  
(0.04 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - สิงหาคม  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - กรกฎาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - กรกฎาคม  
(0.11 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - มิถุนายน  
(0.11 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - พฤษภาคม  
(0.09 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - เมษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - เมษายน  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - มีนาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - มีนาคม  
(0.11 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - กุมภาพันธ์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2563 - กุมภาพันธ์  
(0.10 MB) PDF