ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2022)  
(2.15 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2022)  
(1.15 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2022)  
(2.10 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2022)  
(0.99 MB) PDF