ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2019)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2019)  
(0.83 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2019)
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2019)  
(0.51 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2019)
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2019)  
(1.23 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2019)
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2019)  
(0.54 MB) PDF