ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2020)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2020)  
(2.06 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2020)
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2020)  
(0.86 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2020)
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2020)  
(1.60 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2020)
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2020)  
(0.94 MB) PDF