ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2023)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2023)  
(2.04 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2023)
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2023)  
(1.09 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2023)
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2023)  
(2.33 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2023)
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2023)  
(1.02 MB) PDF