โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนบ้านสวนทุเรียน
อัพเดทวันที่9 พ.ย. 2563
ทำไมต้องชุมชนบ้านสวนทุเรียน

       บ้านสวนทุเรียน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยที่ตั้งเป็นเกาะขนาดเล็กบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อยู่บน เกาะยอ บรรยากาศชายฝั่งทะเล ผสมผสานกับธรรมชาติรอบๆ คือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดแหลมพ้อ วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะยอมายาวนาน เมื่อเดินทางผ่านสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ 1 มีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเด่นตระหง่านท่ามกลางลานกว้าง รวมถึงเป็นที่ตั้งของหาดริมเล ที่ชาวบ้านเกาะยอจะมารวมตัวกันขายสินค้าท้องถิ่นในเย็นวันเสาร์ นอกจากนี้ ที่ชุมชนบ้านสวนทุเรียนยังมีวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านและชมทิวทัศน์ความสวยงามของทะเลสาบสงขลารอบเกาะยอที่เป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิถีชาวประมง

       ด้วยความที่บ้านสวนทุเรียนอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา อาหารทะเลจึงเป็นที่ขึ้นชื่อมาก เช่น ปลาหมึกแห้งที่มีความเหนียวนุ่ม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ที่ชาวบ้านสามารถหาได้จากทะเลสาบสงขลา ใช้กินกับข้าว และกินเล่นได้  รวมถึงผ้าทอเกาะยอ เป็นสินค้าพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อ มีชื่อเสียงมายาวนาน สีสันสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ ที่สามารถหาใช้สอยได้ในโอกาสต่างๆ

ชุมชนบ้านสวนทุเรียน

ธนาคารกรุงไทยได้เข้าไปพัฒนาชุมชนบ้านสวนทุเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชน และการท่องเที่ยวด้วย ตัวชุมชนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารในฐานะสถาบันการเงิน ได้ใช้ความความสามารถขององค์กร ได้สร้างความเข้มแข็งกับชุมชน ด้วยการให้ความรู้ทางการเงินในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน การทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการกับรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สินค้าและบริการ และสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนบ้านสวนทุเรียน
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร มีการเปิดบัญชี และ ใช้ QR Code
• จัดทำสมุดบัญชี

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• ปรับปรุง Visibility
• การขายสินค้าผ่าน E-Commerce
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care

ด้านบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ

• จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเที่ยว
• จัดอบรมให้ความรู้โดย อพท.
• จัดทำสมุดเยี่ยมชม