โครงการ CSR

โครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อัพเดทวันที่18 พ.ค. 2555

ธนาคารได้ร่วมเป็น 1 ใน 55 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ Shred 2 Share เพื่อร่วมดูแลข้อมูลขององค์กร พร้อมกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของธนาคาร และใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ซึ่งโครงการประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  • Shred คือ บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด จะจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญที่ไม่ใช้แล้วจากบริษัทพันธมิตร มาย่อยทำลายตามกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นกระดาษใหม่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ ถ่านหิน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำลายเอกสาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  • Share คือ การแบ่งปันไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทาง บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด จะมอบเงินสมทบ 2,000 บาท/1 ตัน ของเอกสารที่บริษัทพันธมิตรส่งไปย่อยทำลาย เพื่อไปร่วมบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ช่วยส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และการรักการอ่าน

ปัจจุบัน Shred2Share ได้ดำเนินมาถึงโครงการที่ 4 ปีที่ 2 (ปี 2555-2556) ซึ่งได้จัดขึ้น ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี   โดยได้รวบรวมเอกสารที่สำคัญเพื่อนำมาทำลายอย่างปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” ได้มากถึง 1,900 ตัน สามารถรวบรวมเงินสมทบเพื่อการแบ่งปันสู่สังคมไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน  รวมมูลค่าถึง 3,800,000 บาท  เมื่อนำกระดาษ 1,900 ตันนี้มาทำลายอย่างปลอดภัยแล้วนำกลับมารีไซเคิลผ่านกระบวนการผลิตกระดาษของ SCG  Paper สามารถร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ 490,464 กิโลกรัม ลดการใช้น้ำ 94,320 ลูกบาศก์เมตร ลดการใช้ถ่านหิน 207,504 กิโลกรัม 

Donation trip ในครั้งนี้ ได้นำชมโครงการ CSR  ที่ “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง” จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการร่วมศึกษาต้นแบบแนวคิดการพัฒนาอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริและวิถีชีวิตพอเพียง หนึ่งในโครงการ SCG 100 ต้นแบบชุมชนแห่งความยั่งยืน พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ โดยผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์และได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพผลไม้รสเปรี้ยว เป็นต้น