ข่าว CSR

คชานุรักษ์
อัพเดทวันที่16 ต.ค. 2566

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง และบ้านคลองมะหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสนับสนุนการปลูกพืชที่ช้างไม่ชอบ และการเลี้ยงผึ้ง เพื่อป้องกันช้างบุกรุกแปลงเกษตร การผลิตน้ำผึ้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land) และเป้าหมายเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สร้างสมดุลทางธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ จัดกิจกรรมปลูกป่ากันชนช้างเพื่อเกษตรชุมชน