โครงการ CSR

Krungthai Young Enterprise Awards
อัพเดทวันที่27 ส.ค. 2563

ธนาคารกรุงไทย ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีการพัฒนารากฐานธุรกิจแบบยั่งยืน โดยการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยให้มีทักษะและกระบวนการในการจัดการวางแผนดูแลธุรกิจและงบการเงินภายใต้โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards