โครงการ CSR

โครงการกรุงไทย X เยือนเย็น X ชีวามิตร
อัพเดทวันที่20 ก.ย. 2566

ธนาคารกรุงไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงจัดโครงการ "กรุงไทย X เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย“ เพื่อสนับสนุน “เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม” ในการเติมเต็มกำลังใจ และต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยระยะท้าย ผู้สูงอายุและคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ด้วยการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่บ้าน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพท่ามกลางบุคคลที่รัก จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

กรุงไทย X เยือนเย็น X ชีวามิตรห้องเรียนความรู้ “วิชาชีวิต 5 มิติ“
อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข

หนึ่งจังหวะของการก้าวเดินไปสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างมีคุณภาพ คือการเตรียมความพร้อมเพื่อการจากไปอย่างมีความสุข ธนาคารกรุงไทย X เยือนเย็น X ชีวามิตร จึงร่วมกันสนับสนุนองค์ความรู้ครอบคลุม ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การแพทย์ จิตใจ สื่อสาร/สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คนไทยทุกคนสามารถวางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง และมองเห็น ความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตาย

กรุงไทย X เยือนเย็น X ชีวามิตรเป็นการนำกรอบการทำงานและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health and Well-Being) และเป้าหมายเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

กรุงไทย X เยือนเย็น X ชีวามิตร