ประกัน PA วัยใส

ประกัน PA วัยใส

จะซนแค่ไหนก็เอาอยู่ คุ้มครองอุบัติเหตุและโรคสุดฮิต สำหรับเด็ก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เบี้ยประกันภัยถูก
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 300,000 บาท
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ทั้งจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจากโรคที่มักพบในเด็ก (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

ประกัน PA วัยใส
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

กรณี อุบัติเหตุทั่วไป

300,000
กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000
กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,000
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) จากโรคดังต่อไปนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ และไข้วัดใหญ่ H1N1 โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ โรคลำไส้ โรคมาลาเรีย โรคอีสุกอีใส โรคหัดและหัดเยอรมัน โรคไข้หวัดนก
10,000
ผลประโยชน์คุ้มครองทุนการศึกษา กรณีบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
200,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
2,750 บาท/ปี

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์