ประกัน PA สุขใจ คิดส์

ประกัน PA สุขใจ คิดส์

คุ้มครองอุบัติเหตุและโรคสุดฮิต สำหรับเด็ก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เบี้ยประกันภัยถูก
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 500,000 บาท
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ทั้งจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจากโรคที่มักพบในเด็ก (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

ประกัน PA สุขใจ คิดส์
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000
กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
50,000

ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมและคลินิก (ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) จากโรคดังต่อไปนี้

โรคไข้หวัดใหญ่

50,000
โรคไข้เลือดออก
50,000
โรคมือ เท้า ปาก
50,000
เบี้ยประกันภัย รวมอากรแสตมป์
ราย 1 ปี
3,650 บาท
ราย 3 ปี
10,500 บาท
ราย 5 ปี
16,500 บาท
ราย 7 ปี
22,500 บาท

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์