ประกัน PA สุขใจ ชัวร์

ประกัน PA สุขใจ ชัวร์

ชัวร์กว่านี้ไม่มีแล้ว เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
ได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ครอบคลุม ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุรับประกัน
5-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
150,000 500,000 1,000,000
กรณี ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
45,000 150,000 300,000
กรณี ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
45,000 150,000 300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000 50,000 100,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ
- 500
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
500
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
2,000
ต่อวัน
4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- - 50,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
ราย 1 ปี
365 1,825 3,650

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
  1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 5 - 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย เท่านั้น
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์