ประกัน PA สุขใจ ชัวร์

ประกัน PA สุขใจ ชัวร์

ชัวร์กว่านี้ไม่มีแล้ว เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
ได้ทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ครอบคลุม ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน

ประกัน PA สุขใจ ชัวร์
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
อายุรับประกัน
5-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
1.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
1.5 แสน 5 แสน 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
45,000 1.5 แสน 3 แสน 6 แสน 9 แสน
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
45,000 1.5 แสน 3 แสน 6 แสน 9 แสน
2.  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000 50,000 1 แสน 1.5 แสน 2 แสน
3.  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ
 - 500
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
2,000
ต่อวัน
3,000
ต่อวัน
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
500
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
2,000
ต่อวัน
4,000
ต่อวัน
6,000
ต่อวัน
4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- - 50,000 50,000 50,000
5. เงินทดแทนนเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่อเดือน (สูงสุด 3 เดือน)
- - - เดือนละ 1 แสน
สูงสุด 3 เดือน
เดือนละ 2 แสน
สูงสุด 3 เดือน

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ ต่อราย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
รายเดือน
30 150 300 600 900
ราย 1 ปี
365 1,825 3,650 7,300 19,950
ราย 3 ปี
1,000 5,150 10,300 20,580 30,880
ราย 5 ปี
1,650 8,300 16,600 33,140 49,710
ราย 7 ปี
2,250 11,250 22,500 44,960 67,455

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
  1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 5 - 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย เท่านั้น
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์