ประกัน PA สุขใจชิลล์

ประกัน PA สุขใจชิลล์

สุขใจครบ เลือกได้ทั้งเงินชดเชยรายได้หรือค่ารักษาพยาบาล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หายห่วงกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน

ประกัน PA สุขใจชิลล์
ข้อตกลงความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 
- อุบัติเหตุทั่วไป
1.5 แสน 5 แสน 1 ล้าน 5 แสน 1 ล้าน
- การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
75,000 5 แสน 1 ล้าน 5 แสน 1 ล้าน
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 2.5 แสน 5 แสน 2.5 แสน 5 แสน
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ(ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)                           
- จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1. แล้วแต่กรณี
3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
- จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1. แล้วแต่กรณี
4. การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ   ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
500
ต่อวัน
(สูงสุด 30 วัน)
1,000
ต่อวัน
(สูงสุด 365 วัน)
2,000
ต่อวัน
(สูงสุด 365 วัน)
- -
5. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)  ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- - - 50,000 100,000
6. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (1 ครั้ง / วัน สูงสุด 30ครั้ง / ปี)
- 10,000 10,000 10,000 10,000
7. บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน* จากที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลในประเทศไทย สูงสุด 2 ครั้ง ต่อปี
- คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
8. ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
60,000
(5,000/เดือน)
- - - -

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี อายุ 15 - 70 ปี
365 1,820 2,950 2,550 4,600
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี อายุ 15 - 70 ปี
- 5,100 8,300 7,050 13,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี อายุ 15 - 70 ปี
- 8,300 13,300 11,350 20,800
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี อายุ 15 - 70 ปี
- 11,550 18,400 15,500 28,600
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
ระยะเวลาเอาประกันภัย 9 ปี อายุ 15 - 70 ปี
- 14,900 23,500 19,600 35,900

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
  1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 70 (รวมระยะวเลาเอาประกันแล้ว)
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่วิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น
  3. บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ถึงความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งเข้าเงื่อนไขการบาดเจ็บอย่างสาหัสหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
  4. กรณีชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และเอกสารใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (Work Permit หรือ วีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ)
  5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามรายละเอียดกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548