ประกัน PA สุขใจ ชิล
ประกัน PA สุขใจ ชิล
สุขใจครบ ทั้งเงินชดเชยรายได้หรือค่ารักษาพยาบาล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หายห่วงกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
อายุรับประกัน
15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) 15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
150,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
กรณี ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
75,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
กรณี ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 250,000 250,000 500,000 500,000
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
- จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
- จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
500 ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน) 1,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) - 2,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) -
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- - 50,000 - 100,000
ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)
- 10,000 10,000 10,000 10,000
บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลภายในประเทศ สูงสุด 2 ครั้ง/ปี
- คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (เป็นระยะเวลา 12 เดือน)
60,000 (5,000/เดือน) - - - -

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
อายุ 15 – 60 ปี
365 - - - -
อายุ 61 – 70 ปี (กรณีต่ออายุ)
460 - - - -
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
อายุ 15 – 60 ปี
- 1,820 2,550 2,950 4,600
อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ)
- 1,820 2,950 2,950 5,500
เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 3 ปี
อายุ 15 – 60 ปี
- 5,100 7,050 8,300 13,000
อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ)
- 5,100 8,350 8,300 15,500
เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 5 ปี
อายุ 15 – 60 ปี
- 8,300 11,350 13,300 20,800
อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ)
- 8,300 13,600 13,300 24,700

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
 1. สำหรับแผน 1 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี และอายุ 61-70 ปี (กรณีต่ออายุ) ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อแผนความคุ้มครอง แผน 1 ได้เพียงรายละ 1 ฉบับเท่านั้น
 2. สำหรับแผน 2-5 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี และอายุ 61-65 ปี (กรณีต่ออายุ)
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่วิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น
 4. บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ต้องมีข้อข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ถึงความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งเข้าเงื่อนไขการบาดเจ็บอย่างสาหัสหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
 5. กรณีชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และเอกสารใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (Work Permit หรือ วีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ)
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามรายละเอียดกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด
ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์