ประกัน PA สุขใจชิลล์

ประกัน PA สุขใจชิลล์

สุขใจครบ ทั้งเงินชดเชยรายได้หรือค่ารักษาพยาบาล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หายห่วงกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน

ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
อายุรับประกัน
15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) 15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
1.5 แสน 5 แสน 5 แสน 1 ล้าน 1 ล้าน
กรณี ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
75,000 5 แสน 5 แสน 1 ล้าน 1 ล้าน
กรณี ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 2.5 แสน 2.5 แสน 5 แสน 5 แสน
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
- จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
- จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
500 ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน) 1,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) - 2,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) -
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- - 50,000 - 100,000
ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)
- 10,000 10,000 10,000 10,000
บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลภายในประเทศ สูงสุด 2 ครั้ง/ปี
- คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (เป็นระยะเวลา 12 เดือน)
60,000 (5,000/เดือน) - - - -

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
อายุ 15 – 60 ปี
365 - - - -
อายุ 61 – 70 ปี (กรณีต่ออายุ)
460 - - - -
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
อายุ 15 – 60 ปี
- 1,820 2,550 2,950 4,600
อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ)
- 1,820 2,950 2,950 5,500
เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 3 ปี
อายุ 15 – 60 ปี
- 5,100 7,050 8,300 13,000
อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ)
- 5,100 8,350 8,300 15,500
เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 5 ปี
อายุ 15 – 60 ปี
- 8,300 11,350 13,300 20,800
อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ)
- 8,300 13,600 13,300 24,700

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
 1. สำหรับแผน 1 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี และอายุ 61-70 ปี (กรณีต่ออายุ) ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อแผนความคุ้มครอง แผน 1 ได้เพียงรายละ 1 ฉบับเท่านั้น
 2. สำหรับแผน 2-5 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี และอายุ 61-65 ปี (กรณีต่ออายุ)
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่วิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น
 4. บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ต้องมีข้อข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ถึงความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งเข้าเงื่อนไขการบาดเจ็บอย่างสาหัสหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
 5. กรณีชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และเอกสารใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (Work Permit หรือ วีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ)
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามรายละเอียดกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด
ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์