กรุงไทย สินคุ้มครอง (Protection Life)

กรุงไทย สินคุ้มครอง (Protection Life)

เพิ่มความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าให้ชีวิตคุณ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ให้ความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ำ
checkimg
มีความคุ้มครองให้เลือก 4 แบบ ตามความต้องการของลูกค้า
checkimg
สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองในด้านอื่นๆ ได้

กรุงไทย สินคุ้มครอง (Protection Life)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
แบบ 5 ปี แบบ 10 ปี แบบ 12 ปี แบบ 15 ปี
อายุรับประกัน
20 – 59 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
5 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
300,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
เงินสด/ หักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต
อัตราเบี้ยประกันภัย
ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ทุนประกันภัย และแบบประกันที่เลือก
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัยกรณีการเสียชีวิต
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม AP, ECARE, MEA+, MEB ได้
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
  • สิทธิ์ในการเปลี่ยนแบบกรมธรรม์
  • สิทธิ์ในการขอซื้อความคุ้มครองต่อเนื่อง
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สำหรับกรมธรรม์มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ข้อควรทราบรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์