เงินฝากปลอดภาษี ฝากประจำดอกเบี้ยสูง สมัครง่าย – 1

เงินฝากประจำ
KRUNGTHAI ZERO TAX MAX

เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี กับ Krungthai ZERO TAX MAX ฝากประจำรับดอกเบี้ยสูง
เลือกแผนการฝากได้ตามใจ สูงสุดถึง 48 เดือน สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินฝากปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
checkimg
สามารถฝากโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ
checkimg
เงินฝากปลอดภาษี เลือกฝากได้ตามใจ
แบบ 24 เดือน 36 เดือน หรือ 48 เดือน

เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี กับ Krungthai ZERO TAX MAX

อัตราดอกเบี้ย เงินฝากปลอดภาษี

อัตราดอกเบี้ย เงินฝากปลอดภาษี สำหรับแผนการออมเงิน ในระยะการออมแบบต่าง ๆ

มีผลตั้งแต่ 6 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

จำนวนเงินเปิดบัญชี อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
แผนออม 24 เดือน
1,000 – 25,000 บาท 2.60%*
แผนออม 36 เดือน
1,000 – 16,500 บาท 2.75%*
แผนออม 48 เดือน
1,000 – 12,500 บาท 2.75%*

* อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคารในแต่ละขณะ


ข้อควรรู้
  • เงินฝากปลอดภาษี ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
  • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  • ถอนก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนด หรือทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ผู้ฝากเงินฝากปลอดภาษี สามารถเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

เงินฝากปลอดภาษี ฝากประจำรับดอกเบี้ยสูง

เอกสารการเปิดบัญชี
บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

เงินฝากปลอดภาษี ฝากประจำ สมัครง่าย อัตราดอกเบี้ยสูง | ธนาคารกรุงไทย เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี กับ Krungthai ZERO TAX MAX ฝากประจำรับดอกเบี้ยสูง เลือกฝากได้ตามใจ สูงสุด 48 เดือน สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ออมเงิน, ฝากเงิน, ออมทรัพย์, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากปลอดภาษี